Taalterm: Aptagram

De taal­term van deze week, apta­gram, lijkt op zichzelf – maar ook weer niet. Of anders gezegd: hij ziet er heel anders uit, maar is toch het­zelfde. Het is voor anderen miss­chien een beet­je ver­war­rend, maar voor het apta­gram is het een feest van herkenning.

Definitie

Een apta­gram is een van twee ana­gram­men die óók elka­ars (quasi-)synoniem zijn.

Apta­gram­men zijn dus ver­schil­lende woor­den die met dezelfde let­ters geschreven wor­den maar toch het­zelfde beteke­nen of een zeer ver­wante beteke­nis hebben.

Voorbeelden

  • Een mooi voor­beeld uit het Engels is: astronomer en moon star­er.
  • Deze Ned­er­landse apta­gram­men zijn heel muzikaal: noot en toon.
  • En verder heb je aalscholver en scholl­e­vaar, die bei­de dezelfde vogel zijn.

Uit de Dikke Van Dale:

Etymologie

Het woord apta­gram is (net als zijn beteke­nis) ver­zon­nen door de Amerikaanse taalschri­jver Richard Lederer.

Weetje

Apta­gram­men zijn héél zeldza­am, want ze moeten aan twee lastige voor­waar­den tegelijk vol­doen (ana­gram én synoniem).

Kan jij nog meer voor­beelden verzin­nen? Succes!

Wat vind jij?