Wanneer krijgen afkortingen punten en hoofdletters?

Afko­rtin­gen zijn een hand­i­ge manier om met weinig geschreven tekens (of gespro­ken klanken) veel infor­matie over te dra­gen. Zo bespaar je een hoop tijd: met “btw” ben je in drie let­ter­grepen klaar, maar met “belast­ing over de toegevoegde waarde” ben je maar lief­st twaalf let­ter­grepen bezig.

We hebben hier bij Taalei­doscoop al eerder naar afko­rtin­gen gekeken. Bijvoor­beeld in deze Taal­term van de week en in het artikel “Taalpop­corn”. Maar hoe hand­ig ze ook zijn, afko­rtin­gen zor­gen soms ook voor ver­war­ring. Twee vra­gen die je al snel tegenkomt zijn: of er een punt (of zelfs meerdere) bij een afko­rt­ing hoort, en of je de afko­rt­ing met een of meer hoofdlet­ters moet schri­jven. In dit artikel zoeken we het voor je uit!

Verder lezen Wan­neer kri­j­gen afko­rtin­gen pun­ten en hoofdletters?

Taalterm: Afkorting

De taal­term van deze week, afko­rt­ing, is een beet­je ongeduldig. Waarom zou je ergens veel tijd en moeite aan best­e­den als het ook snel en effi­ciënt kan? Hij weet steev­ast de kort­ste weg te vin­den en besteedt liev­er geen cent te veel. Maar dat doet hij alti­jd om anderen te helpen: hij gaat ervan uit dat ze hun tijd liev­er ergens anders aan willen besteden.

Verder lezen Taal­term: Afkorting

Celsius vs. centigrade

Als je wilt weten of je koorts hebt, gebruik je een ther­mome­ter om je lichaam­stem­per­atu­ur te meten. Zit die rond de 37 graden Cel­sius? Niks aan de hand. De term Cel­sius komt ook in het Engels voor – maar daar ken­nen ze ook nog de aan­duid­ing centi­grade. Wat is het ver­schil, en welke van de twee heeft de voorkeur? We zoeken het uit!

Verder lezen Cel­sius vs. centigrade

Ziekte of syndroom, wat is het verschil?

De coro­n­aepi­demie die de wereld momenteel in zijn greep houdt ver­sprei­dt een ziek­te. “Covid-19” staat immers voor coro­n­avirus dis­ease 2019. Maar de offi­ciële naam van het onderliggende virus is “SARS-CoV­‑2”. Dat staat voor severe acute res­pi­ra­to­ry syn­drome coro­n­avirus 2 en ver­wi­jst dus naar een syn­d­room.

Is een ziek­te iets anders dan een syn­d­room? Jazek­er! We bek­ijken bei­de woor­den door de Taalei­doscoop en ont­dekken de verschillen!

Verder lezen Ziek­te of syn­d­room, wat is het verschil?

Corona, Covid-19, Wuhan-virus… wat is het verschil?

Het nieuws wordt al weken beheerst door updates over de ver­sprei­d­ing van het coro­n­avirus in steeds meer lan­den en con­ti­nen­ten. Als ziek­tev­er­wekker doet “coro­na” het behoor­lijk goed, maar ook taalkundig heeft hij het een en ander teweeggebracht.

Ver­schil­lende ter­men buite­len in de ver­slaggev­ing over elka­ar heen: coro­na, Covid-19, Wuhan­virus… maar wat beteke­nen ze alle­maal pre­cies? We bek­ijken de taal van coro­na door de Taaleidoscoop!

Verder lezen Coro­na, Covid-19, Wuhan-virus… wat is het verschil?