Taalterm van de week: comma splice

De taal­term van deze week, com­ma splice, doet graag din­gen in zijn een­t­je. Ook als hij eigen­lijk hulp nodig heeft, zegt hij liev­er: “Weet je wat, laat mij maar. Ik klaar de klus wel in mijn uppie.” Soms komt hij daar wel mee weg, maar meestal heeft hij achter­af toch spi­jt.

Lees verder Taal­term van de week: com­ma splice

Is 2020 het eerste jaar van een nieuw decennium of het laatste jaar van het vorige?

Lez­ers die zich de mil­lun­ni­umwis­sel­ing kun­nen herin­neren zullen met gepaste nos­tal­gie terug­denken aan de zoge­naamde “mil­len­ni­um­bug”, een soft­wareprob­leem dat wereld­wi­jd com­put­ers lam zou leggen. Dat bleek alle­maal nogal mee te vallen: soft­ware­on­twikke­laars kenden het prob­leem, hebben een oploss­ing bedacht en die op tijd geïm­ple­menteerd.

Daar­naast zullen diezelfde lez­ers zich kleur­rijke dis­cussies herin­neren over de start­da­tum van het nieuwe mil­len­ni­um. Want was dat nou 1 jan­u­ari 2000 of 1 jan­u­ari 2001? Prag­mati­ci en puris­ten ston­den tegen­over elka­ar, en er werd met verve gesteggeld en gefilosofeerd. Inmid­dels zijn we twintig jaar verder en in de media gaat dezelfde vraag weer vrolijk op her­hal­ing. Meer spec­i­fiek: is het jaar 2020 nou de start van een nieuw decen­ni­um of niet?

Lees verder Is 2020 het eerste jaar van een nieuw decen­ni­um of het laat­ste jaar van het vorige?