Lijdend, bedrijvend… maar wat is de “mediale vorm”?

Scholieren, stu­den­ten en andere schri­jvers kri­j­gen vaak het advies om de lij­dende vorm te ver­mi­j­den. Deze zoge­naamde “passieve” vorm haalt het tem­po uit de tekst, kan node­loos vaag zijn, en voelt vaak afs­tandelijk. Beter is het om waar mogelijk de bedri­jvende vorm te gebruiken.

Maar er is nóg een vorm, die niet lij­dend (passief) en ook niet bedri­jvend (actief) is: de medi­ale vorm. Wat is dat, hoe werkt het, en wan­neer gebruik je hem? We zoeken het uit!

Lees verder Lij­dend, bedri­jvend… maar wat is de “medi­ale vorm”?

Taalterm van de week: syllepsis

De taal­term van deze week, syllepsis, is niet vies van een taal­fout­je. Sterk­er nog, hij gaat er zo soe­pelt­jes mee om, dat die fout bij­na niet opvalt. Aan taalpuris­ten heeft hij een broert­je dood. Je moet wel een beet­je flex­i­bel bli­jven, vin­dt hij.

Lees verder Taal­term van de week: syllep­sis

Recur vs. reoccur

Een ezel stoot zich in ’t gemeen… Maar wat als die lieve ezel zich nu wél twee keer stoot? Dan zou je in het Engels zeggen: “It hap­pened again!”. Dat is ook grofweg de beteke­nis van recur en reoc­cur – maar deze woor­den zijn niet syn­on­iem. Wan­neer kies je voor welke term? We zoeken het uit!

Lees verder Recur vs. reoc­cur

Zijn een kalender en een jaartelling hetzelfde?

In navol­ging op de twee eerdere artikels over de afbak­en­ing van een decen­ni­um en de zoge­naamde gang­bare jaartelling vol­gt nu deel drie in wat inmid­dels een kleine serie over kalen­ders is gewor­den.

We zagen al dat het woord decen­ni­um stiekem twee din­gen kan beteke­nen, met pre­cies één jaar ver­schil; en dat de gang­bare jaartelling bij lange na niet de enige is, zodat ze vaak zij aan zij met andere kalen­ders wordt gebruikt.

Nu richt­en we onze aan­dacht op twee van de tover­wo­ord­jes in dit hele aan­dachts­ge­bied: kalen­der en jaartelling. Die lijken min of meer het­zelfde te beteke­nen, maar is dat ook zo?

Lees verder Zijn een kalen­der en een jaartelling het­zelfde?