CQ – het casu quotiënt

Een van de ken­merken die ons mensen als dier­soort type­ert is dat we er onze hand niet voor omdraaien om onszelf met van alles en nog wat te com­pli­menteren. Zo vin­den we van onszelf dat we nogal intel­li­gent zijn, in tegen­stelling tot bijvoor­beeld een mar­mot. Ooit een mar­mot een son­net van Shake­speare zien lezen? Juist.

(Hoewel… wan­neer heb jij voor het laatst een son­net van Shake­speare gelezen? Het is alleszins de moeite waard.)

Lees verder CQ – het casu quotiënt

Counsel vs. council

De pres­i­dent van de Verenigde Stat­en heeft een juridisch raadgev­er die de func­tie van “White House Counsel/Council” draagt. En de “Euro­pean Counsel/Council” is de poli­tieke instelling waarin de regeringslei­ders van de EU-lan­den verenigd zijn. Weet jij welke spelling je in die twee zin­nen moet kiezen?

Wat is pre­cies het ver­schil tussen een coun­sel en een coun­cil? Als je dat niet zek­er weet, ben je niet alleen. Ook onder Engelssprek­enden is dit een veel gestelde vraag.

Lees verder Coun­sel vs. coun­cil

Diagram Prize 2018: de vreemdste boektitel van het jaar

Een van de leuk­ste boeken­pri­jzen is elk jaar weer de Dia­gram Prize. Deze speelse award bekroont het boek met de vreemd­ste titel. Eerder keken we hier en hier al naar de win­naars van 2015 (Strangers Have The Best Can­dy), 2016 (Too Naked For the Nazis) en 2017 (The Com­muter Pig Keep­er: A Com­pre­hen­sive Guide to Keep­ing Pigs when Time is your Most Pre­cious Com­mod­i­ty).

Vorig jaar is de uitreik­ing ken­nelijk aan mijn aan­dacht ont­glipt, want we hebben er hier geen aan­dacht aan besteed. Dus hier alsnog: wie heeft de Dia­gram Prize voor 2018 gewon­nen?

Lees verder Dia­gram Prize 2018: de vreemd­ste boek­ti­tel van het jaar

Caribisch vs. Caraïbisch

Curaçao, Jamaica, de Bahama’s… waar liggen deze zonover­goten vakantieparadi­jzen? Som­mige mensen zeggen dat het “Caribis­che” lan­den zijn, anderen noe­men het “Caraïbis­che” lan­den. Welke vorm heeft de voorkeur? Is de ene goed en de andere fout? Wij vertellen je hoe het zit!

Waar hebben we het over?

Geografis­che aan­duidin­gen lijken in ver­schil­lende tal­en vaak op elka­ar, maar het komt zelden voor dat er in één taal voor dezelfde locatie meerdere spellingsvor­men bestaan.

Betekenis en gebruik

  • Caribisch geldt als vor­m­vari­ant van Caraïbisch.
  • Caraïbisch is een bijvoeglijk naam­wo­ord waarmee je ver­wi­jst naar het Caribisch gebied.

Het staat je vrij om te kiezen voor de ene of de andere vorm van dit toponiem, maar wees wel con­se­quent.

Voor de fijn­proev­ers… Meestal wor­den tot het Caribisch gebied gerek­end: de eilan­den in de Caribis­che Zee (tussen Noord- en Zuid-Ameri­ka in) en de nabi­jgele­gen eilan­den in de Atlantis­che Oceaan, maar soms ook de omrin­gende lan­den op het vaste­land van Mid­den- en Zuid-Ameri­ka.

Het Caribisch gebied

Je hebt het hier­boven miss­chien al stiekem gezien: ik heb zelf een voorkeur voor de schri­jfwi­jze Caribisch, zon­der a. Dat komt miss­chien omdat in het Caribisch gebied zelf het Spaans de dom­i­nante taal is, en daarin spellen ze het woord zon­der die a.

Kijk maar naar deze recente voor­pag­i­na van een krant uit mijn geboorte­land, de Domini­caanse Repub­liek. De krant heet: El Caribe.

Voorbeelden

  • De schri­jver van dit artikel is in 1968 geboren in het Caribisch gebied.
  • De Caraïbis­che keuken is heer­lijk.
  • In het Caribisch gebied spreken de meeste mensen Spaans of Engels.

Even opletten

De a die zich in Caraïbisch tussen de r en de i in heeft gewur­md komt in som­mige tal­en wel voor – zoals het Frans (Les Caraïbes) en het Ital­i­aans (I Caraibi) – maar in andere tal­en weer niet, zoals het Engels (The Caribbean) en het Duits (Die Karibik).

Het Ned­er­lands is bij mijn weten de enige taal waarin bei­de vor­men voorkomen.

Weetje

Het Caribisch gebied is al eens eerder door de Taalei­doscoop bekeken, en wel in het artikel “Kun­nen kan­ni­balen veg­e­tarisch zijn?”. Lees door tot het eind en je komt vanzelf het Arawaks tegen – dezelfde inheemse Caribis­che taal die je ook al was tegengekomen in het artikel “Bar­be­cue vs. bar­beque”.