Een hele grote oorkonde

De kans is groot dat je het per­son­age in het plaat­je hier­naast direct herkent. In de ver­halen over Robin Hood is hij de gez­woren vijand van de hoofd­per­soon, en deze Dis­ney-ver­sie van Prince John (met de onver­getelijke stem van Peter Usti­nov) is een klassiek­er. De prins in de film is de incom­pe­tente, machts­beluste, iet­wat hys­ter­ische regent van Enge­land tij­dens de afwezigheid van zijn broer, Kon­ing Richard I, die op kruis­tocht is. John is geen sym­pa­thiek figu­ur dus, en toch is hij de held van dit taalverhaal.

Kleine broertjes hebben het soms moeilijk...
Kleine broert­jes hebben het soms moeilijk…

Nou ja… zijn his­torische evenknie dan, die na het over­li­j­den van zijn broer in 1199 de troon over­nam als Kon­ing John. De goede man zal vast zijn kwaliteit­en hebben gehad, maar his­tori­ci zijn het erover eens dat zijn kon­ingschap weinig suc­cesvol was en zijn karak­ter alles­be­halve nobel. Zo ver zat Dis­ney er dus niet naast. Toch heeft hij min­i­maal één ding gedaan wat hem voor alti­jd een plaats in de geschiedenis­boeken heeft bezorgd. En daarover gaat deze column.

Verder lezen Een hele grote oorkonde

In vorm blijven

Onlangs kwam ik een woord tegen dat ik nog nooit geho­ord had – en dat is alti­jd een genoe­gen. Het woord in kwest­ie was ook nog eens een heus juweelt­je: skeuo­morf.

Dat is er zo een waar­van je al op het eerste gezicht zegt: wát?! Vagelijk herken je deel twee wel uit woor­den als anamorf of het Engelse mor­ph­ing, maar het geheel bli­jft ondoor­gron­delijk. Ik zal je uit je lij­den verlossen.

Nepnaad
Nep­naad

Het Griekse skeu­os betekent “vat” of “gereed­schap”, en mor­phe betekent vorm. Een skeuo­morf is dan ook iets dat (deels) de vorm heeft van een bek­end, oud­er object, ter­wi­jl het dat object niet is. Een paar voor­beelden ver­duidelijken dat.

Nadat vrouwen ein­delijk kon­den geni­eten van het gemak van naad­loze panty’s, ver­zon­nen fab­rikan­ten weer panty’s met een nep­naad om dezelfde look te behouden. Een skeuo­morf. En om bij dames­mode te bli­jven: er zijn schoe­nen te koop met een gesp die geen enkele func­tie meer vervult. Die is er gewoon opge­naaid op de plaats waar schoe­nen vroeger echt een gesp had­den – nog een skeuo­morf. Ned­er­land staat vol met huizen die van buiten van bak­steen lijken te zijn, maar waar­van de echte (achterliggende) muren van beton zijn. Die bak­steen is er alleen voor de aan­blik – een skeuo­morf dus. Verder lezen In vorm blijven

Voortiteling

Dit week­end ben ik met de kids naar Tron Lega­cy geweest. Hele­maal edu­catief ver­ant­wo­ord heb ik ze eerst thuis de dvd van Tron lat­en kijken, en uit­gelegd dat die film uitk­wam toen hun vad­er nog maar 14 was. En dat de spe­ciale effecten nu miss­chien knul­lig lijken, maar dat het voor die tijd een rev­o­lu­tion­aire film was. Het was de state of the art van de tech­nis­che snuf­jes anno 1982.

Hoezeer ik mij ook ver­heugde op mijn fil­muit­je, toch ging ik met enige aarzel­ing naar de bioscoop. Want als je deze film wilt zien, moet je ver­plicht mee­ge­ni­eten van de state of the art van de tech­nis­che snuf­jes anno 2011. 3D…

Verder lezen Voor­titel­ing