Wat gebeurt er met wederkerende werkwoorden in de lijdende vorm?

In menige top 10 van schri­j­fad­viezen zul je deze gouwe ouwe tegenkomen: ver­mi­jd de lij­dende vorm waar mogelijk. Een goede raad waar de gemid­delde tekst meteen van opfrist. Maar de lij­dende vorm ver­di­ent daar­naast wat extra aan­dacht, want er is iets won­der­lijks aan de hand als je hem com­bi­neert met een wed­erk­erend werkwoord.

Klinkt dat een beet­je tech­nisch en kun je je er niet direct iets bij voorstellen? Geen zor­gen! We zetten de basics op een rij en kijken dan naar deze taal­cu­riositeit waar­bij een veran­der­ing van per­spec­tief géén veran­der­ing van per­spec­tief oplevert.

Verder lezen Wat gebeurt er met wed­erk­erende werk­wo­or­den in de lij­dende vorm?

Wanneer krijgen afkortingen punten en hoofdletters?

Afko­rtin­gen zijn een hand­i­ge manier om met weinig geschreven tekens (of gespro­ken klanken) veel infor­matie over te dra­gen. Zo bespaar je een hoop tijd: met “btw” ben je in drie let­ter­grepen klaar, maar met “belast­ing over de toegevoegde waarde” ben je maar lief­st twaalf let­ter­grepen bezig.

We hebben hier bij Taalei­doscoop al eerder naar afko­rtin­gen gekeken. Bijvoor­beeld in deze Taal­term van de week en in het artikel “Taalpop­corn”. Maar hoe hand­ig ze ook zijn, afko­rtin­gen zor­gen soms ook voor ver­war­ring. Twee vra­gen die je al snel tegenkomt zijn: of er een punt (of zelfs meerdere) bij een afko­rt­ing hoort, en of je de afko­rt­ing met een of meer hoofdlet­ters moet schri­jven. In dit artikel zoeken we het voor je uit!

Verder lezen Wan­neer kri­j­gen afko­rtin­gen pun­ten en hoofdletters?

De betekenis van cijfers

Bij taal denk je niet meteen aan cijfers, en dat is ook niet echt ver­baz­ing­wekkend. Al op de basiss­chool heb je snel door dat er kinderen zijn die goed zijn in “reke­nen” en anderen die goed zijn in “taal”.

Op de mid­del­bare school gaan die vakken wiskunde en Ned­er­lands het­en, maar ze bli­jven totaal andere werelden weer­spiege­len: vind maar eens iemand die uit­blinkt in alle­bei. Kor­tom, je hebt bèta’s en je hebt alfa’s, and nev­er the twain shall meet.

Verder lezen De beteke­nis van cijfers

M.b.t. ANFSCD e.a.

Er zijn van die verbindende uit­drukkin­gen die je met enige regel­maat tegenkomt in brieven, rap­porten, memo’s en andere tek­sten. Uit­drukkin­gen zoals “met betrekking tot”, “ten beho­eve van”, “in tegen­stelling tot” en “in plaats van”.

Als deze woord­com­bi­naties vaak geschreven wor­den, betekent dat ook dat je ze vaak leest, en dat kost tijd. Veel schri­jvers willen je die moeite besparen en mak­en daarom graag gebruik van afko­rtin­gen zoals m.b.t., t.b.v., i.t.t. en i.p.v. Maar is dat echt zo slim als het lijkt?

Verder lezen M.b.t. ANFSCD e.a.

De ene lijst is de andere niet

Schilder­i­jen en dak­goten. Foto’s, ook. Voor alle drie geldt: daar kun je een lijst omheen doen. Dat is nut­tig en hand­ig en het kan boven­di­en heel mooi zijn. Maar nog leuk­er is het om ideeën in een lijst te stoppen.

Die ziet er dan iets anders uit dan een gootli­jst of een fotoli­jst, natu­urlijk. Zo’n ideeën­li­jst is vrij plat, is meestal zwart op een witte onder­grond, en heeft vaak van die fijne bol­let­jes tegen de link­erkantli­jn (“bul­lets” in goed Ned­eren­gels) om het lezen te vergemakkelijken.

Verder lezen De ene lijst is de andere niet

De leukste letters van het alfabet

Van alle let­ters in het alfa­bet zijn de c en de x wel mijn favori­eten. Het zijn under­dogs: ze zijn eigen­lijk over­bod­ig voor de uit­spraak van het Ned­er­lands. De klanken die ze verte­gen­wo­ordi­gen kun­nen immers ook met de let­ters k en s gemaakt worden.

Als de spelling een uit­slui­tend func­tionele aan­gele­gen­heid was, dan zouden deze let­ters gedoemd zijn ten onder te gaan. Gelukkig houden we van de woor­den zoals we ze ken­nen. En gelukkig hebben we ook oog voor de afkomst, de ety­molo­gie van woorden.

Verder lezen De leuk­ste let­ters van het alfabet