Operatie zeep

GTST fans opgelet! Van­daag kijken we naar de vraag der vra­gen: waarom heet een soap een “soap”? Wat heeft een feuil­leton­ver­haal vol liefdes­perike­len en intrige, dat steeds weer van span­nende wend­ing naar onzek­er inter­mez­zo gaat, te mak­en met… zeep? En met paar­den? En met ruimteschep­en? En met radio? En met oper­aties? En met Ital­ië?

Zo, dat zijn heel wat cliffhang­ers op een rij. Het lijkt wel een soap! Lees snel verder om te ont­dekken waar de term soap opera van­daan komt.

Lees verder Oper­atie zeep

Paradoxenkalender

De filosoof Zeno van Elea leefde in de vijfde eeuw voor Chris­tus en hield er wel van om mensen aan het denken te zetten met para­dox­en die het mogelijke onmo­gelijk leken te mak­en en ander­som. Uitein­delijk komen we uit op het onder­w­erp tijd, maar allereerst twee van Zeno’s para­dox­en.

Lees verder Para­dox­enkalen­der

Lekker fröbelen met blokkendozen op de kleuterschool

Er is een goede kans dat je als kleuter wel eens op de vlo­er hebt zit­ten frö­be­len met een blokkendoos. Wat je toen niet wist, is dat de man die ver­ant­wo­ordelijk is voor die blokkendoos óók de man is aan wie we het woord frö­be­len te danken hebben. En ook nog een Engels woord dat je geheid kent, al was het maar van de filmk­lassiek­er Kinder­garten Cop.

Lees verder Lekker frö­be­len met blokkendozen op de kleuter­school

Snorharen, knuffeltjes en een paard

Wie een rond­je door de super­markt loopt, kan zich ver­gapen aan schap­pen vol met de meest uiteen­lopende pro­ducten. Al die pro­ducten hebben ken­merken: ze hebben een pri­js, een gewicht, een ver­pakking, een houd­baarhei­ds­da­tum, een doel, een land van herkomst.

Maar ze hebben ook een naam, en dat is miss­chien wel het aller­be­lan­grijk­ste.

Lees verder Snorharen, knuffelt­jes en een paard

The mysterious case of the freelance suffix

Als je denkt aan de organ­isatie van de heden­daagse arbei­ds­markt voor pro­fes­sionele dien­stver­len­ing, dan schi­eten woor­den als rid­der, sol­daat en huurl­ing je niet als eerste te bin­nen. Toch lopen er een hoop rond – maar waar? Ze zijn niet in loon­di­enst. Ze werken niet voor een uitzend­bu­reau. Ze vallen onder geen enkele cao. Het zijn de koene stri­jders van de arbei­ds­markt: de free­lancers.

Lees verder The mys­te­ri­ous case of the free­lance suf­fix

CQ – het casu quotiënt

Een van de ken­merken die ons mensen als dier­soort type­ert is dat we er onze hand niet voor omdraaien om onszelf met van alles en nog wat te com­pli­menteren. Zo vin­den we van onszelf dat we nogal intel­li­gent zijn, in tegen­stelling tot bijvoor­beeld een mar­mot. Ooit een mar­mot een son­net van Shake­speare zien lezen? Juist.

(Hoewel… wan­neer heb jij voor het laatst een son­net van Shake­speare gelezen? Het is alleszins de moeite waard.)

Lees verder CQ – het casu quotiënt