Lekker fröbelen met blokkendozen op de kleuterschool

Er is een goede kans dat je als kleuter wel eens op de vlo­er hebt zit­ten frö­be­len met een blokkendoos. Wat je toen niet wist, is dat de man die ver­ant­wo­ordelijk is voor die blokkendoos óók de man is aan wie we het woord frö­be­len te danken hebben. En ook nog een Engels woord dat je geheid kent, al was het maar van de filmk­lassiek­er Kinder­garten Cop.

Lees verder Lekker frö­be­len met blokkendozen op de kleuter­school

Snorharen, knuffeltjes en een paard

Wie een rond­je door de super­markt loopt, kan zich ver­gapen aan schap­pen vol met de meest uiteen­lopende pro­ducten. Al die pro­ducten hebben ken­merken: ze hebben een pri­js, een gewicht, een ver­pakking, een houd­baarhei­ds­da­tum, een doel, een land van herkomst.

Maar ze hebben ook een naam, en dat is miss­chien wel het aller­be­lan­grijk­ste.

Lees verder Snorharen, knuffelt­jes en een paard

The mysterious case of the freelance suffix

Als je denkt aan de organ­isatie van de heden­daagse arbei­ds­markt voor pro­fes­sionele dien­stver­len­ing, dan schi­eten woor­den als rid­der, sol­daat en huurl­ing je niet als eerste te bin­nen. Toch lopen er een hoop rond – maar waar? Ze zijn niet in loon­di­enst. Ze werken niet voor een uitzend­bu­reau. Ze vallen onder geen enkele cao. Het zijn de koene stri­jders van de arbei­ds­markt: de free­lancers.

Lees verder The mys­te­ri­ous case of the free­lance suf­fix

CQ – het casu quotiënt

Een van de ken­merken die ons mensen als dier­soort type­ert is dat we er onze hand niet voor omdraaien om onszelf met van alles en nog wat te com­pli­menteren. Zo vin­den we van onszelf dat we nogal intel­li­gent zijn, in tegen­stelling tot bijvoor­beeld een mar­mot. Ooit een mar­mot een son­net van Shake­speare zien lezen? Juist.

(Hoewel… wan­neer heb jij voor het laatst een son­net van Shake­speare gelezen? Het is alleszins de moeite waard.)

Lees verder CQ – het casu quotiënt

To don’t or not to do

De Engelse uit­drukking the dos and don’ts is ook in het Ned­er­lands pop­u­lair. Je kunt met “spel­regels” of “gedragsregels” vaak ongeveer het­zelfde zeggen, maar in het Engels klinkt het gewoon mod­ern­er, vlot­ter, hip­per, cool­er.

Je ziet vaak dat deze uit­drukking wordt verned­er­landst, door bijvoor­beeld het voeg­wo­ord te ver­tal­en: “do’s en don’ts”. Mag dat? Het wordt dan tweed­erde Engels en één derde Ned­er­lands, en lat­en we eerlijk zijn: het oogt een beet­je raar. Maar hoe schri­jf je het dan wel?

Lees verder To don’t or not to do