Mag het een botoxje meer zijn?

Op het album The Voice van Bob­by McFer­rin uit 1984 staat een fan­tastisch num­mer waarin hij de mensen aanspreekt die op straat lopen met een koptele­foon op hun hoofd. McFer­rin her­haalt in dit lied voort­durend een klank die je, als je het voor de eerste keer hoort, niet herkent. Het klinkt zoi­ets als “ama-o-woh-meh”.

Het lied zegt tegen de koptele­foneerders: haal dat ding eens van je hoofd en ga gewoon zin­gen, dat is veel leuk­er. Je kunt zelf muziek mak­en. En dan ver­s­ta je in een keer wat hij al die tijd al heeft her­haald: I’m my own walk­man. Hou die even vast; je komt hem zo weer tegen.

Lees verder Mag het een botox­je meer zijn?

Wie kiest de orkaannamen?

We hebben nog maar net orkaan Har­vey gehad, die in Texas veel schade heeft veroorza­akt. En nu staat Irma alweer te trap­pe­len om zich te lat­en gelden in het Caribisch gebied. De begin­let­ters van die orkaan­na­men, H en I, zijn in het alfa­bet opeen­vol­gend – en dat is niet toe­val­lig.

Lees verder Wie kiest de orkaan­na­men?

Kroonprins Karel

Eerst even de korte samen­vat­ting. De Engelse kon­ing Charles I leefde van 1600-1649. Hij ver­loor tij­dens de Engelse Burg­eroor­log de macht aan Oliv­er Cromwell cum suis, de monar­chie werd afgeschaft en Charles werd voor hoogver­raad onthoofd. Elf jaar lat­er her­nam zijn zoon de macht toen de monar­chie weer her­steld werd; deze opvol­ger (1630-1685) regeerde als Charles II. De oud­ste zoon (geb. 1948) van de huidi­ge Britse monarch heet ook Charles. Als deze kroon­prins, de Prince of Wales, te zijn­er tijd inder­daad de troon besti­jgt en zijn eigen naam aan­houdt, wordt hij dus kon­ing “Charles III”.

image
3x Charles, in chro­nol­o­gis­che vol­go­rde

Oké, let op. Afgelopen don­derdag kwam ik al bladerend door de NRC twee van deze Engelse Charlesen tegen. De ene werd net­jes Charles genoemd, maar de andere werd Karel genoemd. Waarom?

Lees verder Kroon­prins Karel

Marmerroof

De Taalei­doscoop heeft al eens eerder gekeken naar het woord bar­baar en zijn oor­sprong uit het antieke Grieken­land. Tij­dens mijn bezoek aan Rome werd ik herin­nerd aan dit woord door een anek­dote over een vooraanstaande Ital­i­aanse adel­lijke fam­i­lie.

Deze club ver­gaarde zijn rijk­dom in eerste instantie in de han­del en ver­tak­te zijn invloed lat­er naar aller­lei gebieden, zoals de poli­tiek, de kerk en het leg­er. Als een van je tel­gen het zelfs tot paus schopt, dan kan je natu­urlijk ook aller­lei dinget­jes gedaan kri­j­gen. Dit ges­lacht van edel­lieden droeg de naam Bar­beri­ni.

Het wapen van de familie Barberini
Het wapen van de fam­i­lie Bar­beri­ni

Die naam dank­ten ze in eerste instantie aan de stad waar de fam­i­lie van­daan kwam, Bar­beri­no Val d’Elsa in Toscane. Die stad dankt op zijn beurt (het tweede deel van) zijn naam weer aan de vallei van de stroom de Elsa en, waarschi­jn­lijk, aan de per­soon­snaam Bar­barus.

De Barberini’s vier­den hun hoogti­jda­gen in het Rome van de zeven­tiende eeuw. Als je in die tijd – de Renais­sance – als adel­lijk ges­lacht wilde lat­en zien hoe machtig je was, was een van je opties om fraaie paleizen en kerken te bouwen. Ver­schil­lende fam­i­lies speelden dit spel mee. Er was alleen één prob­leem­p­je: hoe kom je aan genoeg marmer?

Lees verder Marmer­roof

En de kleine heet…

Ik heb er een nieuwe hob­by bij. Voor­lop­ig even dan, als spiel­erei. Miss­chien is het omdat de Taalei­doscoop onlangs al keek naar voor­na­men. Of miss­chien is het omdat de voor­na­men­bank van het Meertens Insti­tu­ut vorige week online is gegaan.

Hoe dan ook, deze nieuwe hob­by van mij behelst het zoeken naar mod­e­voor­na­men die terug te voeren zijn op een celebri­ty. Het is verbluffend hoe makke­lijk dat is, en al even ver­bazend hoe nauwkeurig de link soms te leggen is.

Jamai & Jim
Jamai & Jim

Ik geef je een voor­beeld. Zoek in de data­bank de naam Jamai op. Je zult zien dat die naam vanaf 2003 ineens in zwang is ger­aakt. (Nou ja, zes kinderen per jaar is miss­chien geen echte zwang, maar toch.) Nu mag je één keer gokken in welk jaar Jamai Loman zijn intrede deed als BN’er, toen hij Idols won? Juist: 2003.

Lees verder En de kleine heet…

Wimpie

Mijn gen­er­atie (bouw­jaar 1968) is het gewend om zowat iedereen te tutoy­eren, maar ken­nelijk ben ik soms toch een beet­je oud­er­wets. Want vanocht­end bev­ing mij een speels veront­waardigd gevoel bij het bek­ijken van het NOS Jour­naal.

Daarin meldde de onvol­prezen Jeanet Schu­ur­man een aardig weet­je over twee leden van onze konin­klijke fam­i­lie. Ik citeer: “Willem-Alexan­der en Máx­i­ma bezoeken de Ned­er­landse dag op de wereld­ten­toon­stelling in Sjang­hai.”

"En verder vandaag..."
"En verder van­daag..."

Nou heb ik best veel sym­pa­thie voor Wimpie & Co., maar ik ben toch nauwelijks on a first-name basis met ze. Zou Jeanet wél met ze pick­nick­en en sjoe­len en pan­nenkoeken bakken? Zou zij de prins­essen A, A en A geregeld op schoot nemen om paard­je hop met ze te spe­len? Dat ver­moed je haast, als ze hun oud­ers zon­der blikken of blozen “Willem-Alexan­der en Máx­i­ma” noemt.

Lees verder Wimpie