Epidemie of pandemie – wat is het verschil?

Op 11 maart 2020 verk­laarde de Wereldge­zond­hei­d­sor­gan­isatie (WHO) dat de coro­n­avirusepi­demie die de wereld al maan­den in zijn greep houdt een pan­demie is. Dat is ver­rassend, want een maand eerder had de WHO nog gezegd dat ze de term “pan­demie” niet meer zouden gebruiken. Hoe zit dat?

Lees verder Epi­demie of pan­demie – wat is het ver­schil?

Corona, Covid-19, Wuhan-virus… wat is het verschil?

Het nieuws wordt al weken beheerst door updates over de ver­sprei­d­ing van het coro­n­avirus in steeds meer lan­den en con­ti­nen­ten. Als ziek­tev­er­wekker doet “coro­na” het behoor­lijk goed, maar ook taalkundig heeft hij het een en ander teweegge­bracht.

Ver­schil­lende ter­men buite­len in de ver­slaggev­ing over elka­ar heen: coro­na, Covid-19, Wuhan­virus… maar wat beteke­nen ze alle­maal pre­cies? We bek­ijken de taal van coro­na door de Taalei­doscoop!

Lees verder Coro­na, Covid-19, Wuhan-virus… wat is het ver­schil?

Lijdend, bedrijvend… maar wat is de “mediale vorm”?

Scholieren, stu­den­ten en andere schri­jvers kri­j­gen vaak het advies om de lij­dende vorm te ver­mi­j­den. Deze zoge­naamde “passieve” vorm haalt het tem­po uit de tekst, kan node­loos vaag zijn, en voelt vaak afs­tandelijk. Beter is het om waar mogelijk de bedri­jvende vorm te gebruiken.

Maar er is nóg een vorm, die niet lij­dend (passief) en ook niet bedri­jvend (actief) is: de medi­ale vorm. Wat is dat, hoe werkt het, en wan­neer gebruik je hem? We zoeken het uit!

Lees verder Lij­dend, bedri­jvend… maar wat is de “medi­ale vorm”?

Zijn een kalender en een jaartelling hetzelfde?

In navol­ging op de twee eerdere artikels over de afbak­en­ing van een decen­ni­um en de zoge­naamde gang­bare jaartelling vol­gt nu deel drie in wat inmid­dels een kleine serie over kalen­ders is gewor­den.

We zagen al dat het woord decen­ni­um stiekem twee din­gen kan beteke­nen, met pre­cies één jaar ver­schil; en dat de gang­bare jaartelling bij lange na niet de enige is, zodat ze vaak zij aan zij met andere kalen­ders wordt gebruikt.

Nu richt­en we onze aan­dacht op twee van de tover­wo­ord­jes in dit hele aan­dachts­ge­bied: kalen­der en jaartelling. Die lijken min of meer het­zelfde te beteke­nen, maar is dat ook zo?

Lees verder Zijn een kalen­der en een jaartelling het­zelfde?

Wat is de “gangbare jaartelling”?

Twee weken gele­den keken we al naar het woord decen­ni­um, en naar de vraag wan­neer een decen­ni­um nou pre­cies begint. In het voor­bi­j­gaan zagen we toen al even dat een decen­ni­um (per defin­i­tie) is ingebed in een jaartelling, en dat we het in ons geval hebben over de gang­bare jaartelling.

Maar was is die “gang­bare jaartelling” pre­cies, en welke alter­natieven zijn er eventueel voorhan­den? We zetten de zak­en op een rij.

Lees verder Wat is de “gang­bare jaartelling”?

Is 2020 het eerste jaar van een nieuw decennium of het laatste jaar van het vorige?

Lez­ers die zich de mil­lun­ni­umwis­sel­ing kun­nen herin­neren zullen met gepaste nos­tal­gie terug­denken aan de zoge­naamde “mil­len­ni­um­bug”, een soft­wareprob­leem dat wereld­wi­jd com­put­ers lam zou leggen. Dat bleek alle­maal nogal mee te vallen: soft­ware­on­twikke­laars kenden het prob­leem, hebben een oploss­ing bedacht en die op tijd geïm­ple­menteerd.

Daar­naast zullen diezelfde lez­ers zich kleur­rijke dis­cussies herin­neren over de start­da­tum van het nieuwe mil­len­ni­um. Want was dat nou 1 jan­u­ari 2000 of 1 jan­u­ari 2001? Prag­mati­ci en puris­ten ston­den tegen­over elka­ar, en er werd met verve gesteggeld en gefilosofeerd. Inmid­dels zijn we twintig jaar verder en in de media gaat dezelfde vraag weer vrolijk op her­hal­ing. Meer spec­i­fiek: is het jaar 2020 nou de start van een nieuw decen­ni­um of niet?

Lees verder Is 2020 het eerste jaar van een nieuw decen­ni­um of het laat­ste jaar van het vorige?