Is 2020 het eerste jaar van een nieuw decennium of het laatste jaar van het vorige?

Lez­ers die zich de mil­lun­ni­umwis­sel­ing kun­nen herin­neren zullen met gepaste nos­tal­gie terug­denken aan de zoge­naamde “mil­len­ni­um­bug”, een soft­wareprob­leem dat wereld­wi­jd com­put­ers lam zou leggen. Dat bleek alle­maal nogal mee te vallen: soft­ware­on­twikke­laars kenden het prob­leem, hebben een oploss­ing bedacht en die op tijd geïm­ple­menteerd.

Daar­naast zullen diezelfde lez­ers zich kleur­rijke dis­cussies herin­neren over de start­da­tum van het nieuwe mil­len­ni­um. Want was dat nou 1 jan­u­ari 2000 of 1 jan­u­ari 2001? Prag­mati­ci en puris­ten ston­den tegen­over elka­ar, en er werd met verve gesteggeld en gefilosofeerd. Inmid­dels zijn we twintig jaar verder en in de media gaat dezelfde vraag weer vrolijk op her­hal­ing. Meer spec­i­fiek: is het jaar 2020 nou de start van een nieuw decen­ni­um of niet?

Lees verder Is 2020 het eerste jaar van een nieuw decen­ni­um of het laat­ste jaar van het vorige?

Taalhoroscoop 2020

Wat zal het nieuwe taal­jaar ons bren­gen? Over 366 dagen (want dit is een schrikkel­jaar!) kun­nen we de bal­ans opmak­en, maar gelukkig kri­jg je hier alvast een vooruit­b­lik met de enige echte offi­ciële authen­tieke onver­val­ste Taalei­doscoop Taal­horoscoop 2020!

(Dis­claimer: deze taal­horoscoop werkt pre­cies even goed als elke andere horoscoop.)

Lees verder Taal­horoscoop 2020

De vreemdste boektitel? Dit zijn de Diagram Prize nominaties voor 2019

De Boeken­week heeft zo zijn charme, de Book­er Prize doet ook leuk mee, en de nobel­pri­js voor de lit­er­atu­ur mag er best wezen. Maar de leuk­ste boeken­pri­js is elk jaar toch weer de Dia­gram Prize. Deze award-met-een-knipoog bekroont elk jaar het boek met, ja ja, de vreemd­ste titel.

Lees verder De vreemd­ste boek­ti­tel? Dit zijn de Dia­gram Prize nom­i­naties voor 2019

Diagram Prize 2018: de vreemdste boektitel van het jaar

Een van de leuk­ste boeken­pri­jzen is elk jaar weer de Dia­gram Prize. Deze speelse award bekroont het boek met de vreemd­ste titel. Eerder keken we hier en hier al naar de win­naars van 2015 (Strangers Have The Best Can­dy), 2016 (Too Naked For the Nazis) en 2017 (The Com­muter Pig Keep­er: A Com­pre­hen­sive Guide to Keep­ing Pigs when Time is your Most Pre­cious Com­mod­i­ty).

Vorig jaar is de uitreik­ing ken­nelijk aan mijn aan­dacht ont­glipt, want we hebben er hier geen aan­dacht aan besteed. Dus hier alsnog: wie heeft de Dia­gram Prize voor 2018 gewon­nen?

Lees verder Dia­gram Prize 2018: de vreemd­ste boek­ti­tel van het jaar

De openingszin van het allerslechtste boek

Onlangs hoorde ik voor het eerst over een “lit­eraire” pri­js zon­der weer­ga: de Bul­w­er-Lyt­ton Fic­tion Con­test of BLFC. Wat wordt hier bekroond – het beste boek van het jaar? De mooiste romance, de span­nend­ste thriller, het meest hilar­ische komis­che ver­haal? Neen, niets van dat alles. Om de BLFC te win­nen moet je heel iets anders pro­duc­eren: de open­ingszin van het aller­slecht­ste boek aller tij­den.

Lees verder De open­ingszin van het aller­slecht­ste boek

De geest van de gebatikte modetaal

Mensen mak­en foto’s en video’s van hun kinderen, van de hond of kat, van vrien­den en fam­i­liele­den, van mooie plek­jes op vakantie, van een vlin­der of een vlieg­tu­ig, zelfs van hun nieuwe auto… Noem maar op.

Het merk­waardi­ge is dat als je die foto’s veel lat­er terugzi­et, het vaak juist andere din­gen zijn die opvallen. Din­gen die onbe­doeld of onbe­wust zijn vast­gelegd, samen met de eigen­lijke aan­lei­d­ing voor de foto – zeg, de eerste glim­lach van kleine Sanne of Daan. Want wat heeft tante Ger­da een afgri­jselijke jurk aan! Moet je dat zien, dat ruit­jes­pa­troon, het is net een tafel­lak­en. En die bril van Cees! Godz­i­j­dank heeft hij nu con­tactlen­zen. Wat een ver­schrikke­lijk behang was dat, zeg, hoe hebben we dat ooit kun­nen uitkiezen, toen?

Lees verder De geest van de gebatik­te mod­e­taal