Als je een Engelse zin opent met “So”, moet daar dan een komma achter?

Het is maar anek­do­tisch bewi­js, maar er komen heel wat Engelse tek­sten langs mijn bureau, en ik maak me sterk dat ik daarin steeds vak­er een kom­ma na het woord so zie als dat aan het begin van de zin staat. Denk dan aan een zin als:

  • So, we decid­ed to try a new approach.

In plaats van het alter­natief zon­der komma:

  • So we decid­ed to try a new approach.

Dat roept twee vra­gen op. Ten eerste: welke ver­sie heeft de voorkeur en waarom? En ten tweede: van­waar deze plot­selinge toe­name van het gebruik van die kom­ma-na-so? We vat­ten ze een voor een bij de horens.

Verder lezen Als je een Engelse zin opent met “So”, moet daar dan een kom­ma achter?

De Engelse vertaling van ‘coronacrisis’ is… NIET ‘corona crisis’!

Ter­wi­jl de coro­na-epi­demie de wereld in zijn greep houdt, zijn veel Ned­er­land­stal­ige bedri­jven en organ­isaties druk aan het com­mu­niceren met hun omgev­ing. Klanten, toelever­anciers, branchegenoten, de samen­lev­ing… ze moeten alle­maal op de hoogte gehouden wor­den van de impact van de laat­ste ontwikkelingen.

Veel Ned­er­land­stal­ige bedri­jven onder­houden ook inter­na­tionale con­tacten, en dan moet die com­mu­ni­catie dus ook (deels) in het Engels plaatsvin­den. En dan kun je eige­naardi­ge valkuilen tegenkomen. Zoals het feit dat “coro­na cri­sis” niet de Engelse term voor coro­nacri­sis is.

Verder lezen De Engelse ver­tal­ing van ‘coro­nacri­sis’ is… NIET ‘coro­na crisis’!

Ziekte of syndroom, wat is het verschil?

De coro­n­aepi­demie die de wereld momenteel in zijn greep houdt ver­sprei­dt een ziek­te. “Covid-19” staat immers voor coro­n­avirus dis­ease 2019. Maar de offi­ciële naam van het onderliggende virus is “SARS-CoV­‑2”. Dat staat voor severe acute res­pi­ra­to­ry syn­drome coro­n­avirus 2 en ver­wi­jst dus naar een syn­d­room.

Is een ziek­te iets anders dan een syn­d­room? Jazek­er! We bek­ijken bei­de woor­den door de Taalei­doscoop en ont­dekken de verschillen!

Verder lezen Ziek­te of syn­d­room, wat is het verschil?

Epidemie of pandemie – wat is het verschil?

Op 11 maart 2020 verk­laarde de Wereldge­zond­hei­d­sor­gan­isatie (WHO) dat de coro­n­avirusepi­demie die de wereld al maan­den in zijn greep houdt een pan­demie is. Dat is ver­rassend, want een maand eerder had de WHO nog gezegd dat ze de term “pan­demie” niet meer zouden gebruiken. Hoe zit dat?

Verder lezen Epi­demie of pan­demie – wat is het verschil?

Corona, Covid-19, Wuhan-virus… wat is het verschil?

Het nieuws wordt al weken beheerst door updates over de ver­sprei­d­ing van het coro­n­avirus in steeds meer lan­den en con­ti­nen­ten. Als ziek­tev­er­wekker doet “coro­na” het behoor­lijk goed, maar ook taalkundig heeft hij het een en ander teweeggebracht.

Ver­schil­lende ter­men buite­len in de ver­slaggev­ing over elka­ar heen: coro­na, Covid-19, Wuhan­virus… maar wat beteke­nen ze alle­maal pre­cies? We bek­ijken de taal van coro­na door de Taaleidoscoop!

Verder lezen Coro­na, Covid-19, Wuhan-virus… wat is het verschil?

Lijdend, bedrijvend… maar wat is de “mediale vorm”?

Scholieren, stu­den­ten en andere schri­jvers kri­j­gen vaak het advies om de lij­dende vorm te ver­mi­j­den. Deze zoge­naamde “passieve” vorm haalt het tem­po uit de tekst, kan node­loos vaag zijn, en voelt vaak afs­tandelijk. Beter is het om waar mogelijk de bedri­jvende vorm te gebruiken.

Maar er is nóg een vorm, die niet lij­dend (passief) en ook niet bedri­jvend (actief) is: de medi­ale vorm. Wat is dat, hoe werkt het, en wan­neer gebruik je hem? We zoeken het uit!

Verder lezen Lij­dend, bedri­jvend… maar wat is de “medi­ale vorm”?