Stylist vs. stilist

Menig tv-pro­gram­ma heeft er tegen­wo­ordig een: een styl­ist. Of moet dat nou “stilist” zijn? Is styl­ist de ulti­mate make-over van stilist – of is er meer aan de hand? En spreek je bei­de woor­den eigen­lijk het­zelfde uit? De kwest­ie is ingewikkelder dan ze op het eerste gezicht lijkt.

Waar hebben we het over?

Soms impor­teert een taal een nieuw woord uit een vreemde taal en lijkt dat woord ver­dacht veel op een oud­er, bestaand woord in de eigen taal. Ver­war­ring ligt dan op de loer, zek­er als bei­de ter­men ook nog ver­want zijn.

Betekenis en gebruik

Eerst de offi­ciële versie:

  • Een styl­ist (spreek uit: [STAAI-list] of [staai-LIST]) is iemand die mensen adviseert over en/of helpt bij het ver­zor­gen hun uiter­lijk, zoals bij de keuze en opmaak van kled­ing, haar, nagels, acces­soires etc.
  • Een stilist (spreek uit: [STIE-list]) is een schri­jver of kun­ste­naar die een ken­merk­ende, ver­zorgde sti­jl heeft.

Dat gezegd hebbende…

Er is hier volop over­lap en ver­war­ring, want bei­de ter­men wor­den geregeld als syn­on­iem gebruikt, en de spelling styl­ist wordt vaak uit­ge­spro­ken als [STIE-list].

Van Dale geeft bijvoor­beeld aan dat iemand die in een winkel ver­ant­wo­ordelijk is voor de indel­ing en aan­kled­ing van de winkelvlo­er een “stilist” is. Maar het kost niet veel moeite om online voor­beelden te vin­den van oplei­din­gen in “retail­styling” – en ik ga ervan uit dat die mensen zich daar­na “styl­ist” mogen noemen.

Dit is een bruik­bare vuistregel:

  • Als je het hebt over een schri­jver of kun­ste­naar die een bepaalde sti­jl beheerst, gebruik dan alti­jd stilist.
  • Als je het hebt over iemand die op het gebied van kled­ing, interieur, voed­sel etc. ver­stand heeft van styling, gebruik dan styl­ist of stilist – maar wees wel alti­jd in één tekst consequent.
  • Kies je voor de uit­spraak [STAAI-list] of [staai-LIST], kies dan alti­jd voor de spelling styl­ist.

Voorbeelden

  • Mod­estyl­is­ten zijn tegen­wo­ordig zelf BN’ers geworden.
  • Is er op de film­set ook een bloe­men­stilist aanwezig?
  • Het boek heeft een span­nend ver­haal, maar de auteur is geen groot stilist.

Even opletten

Een ver­wante term is het werk­wo­ord stylen, dat ook is afgeleid van het Engelse style. Maar de Ned­er­landse evenknie daar­van, sti­jl, heeft nooit de sprong naar “sti­jlen” gemaakt.

En zo kri­jg je dat ook een stilist-met-een‑i toch stylet met een y!

Weetje

Het woord styl­ist hebben we uit het Engels geleend, waar het gewoon het woord voor stilist is. Maar nu gebruiken we het ook in betekenis­sen waar de Ned­er­landse term stilist niet eerder voor werd toegepast. Styl­ist heeft dus de beteke­nis van stilist verruimd.

Wat vind jij?