Cooperation vs. collaboration

De Engelse woor­den coop­er­a­tion en col­lab­o­ra­tion lat­en zich alle­bei naar het Ned­er­lands ver­tal­en als “samen­werk­ing”. Toch kan er wel degelijk een ver­schil in gebruik zijn. Hoe dat zit? We leggen het uit!

Waar hebben we het over?

Woor­den met een soort­gelijke ety­molo­gie kun­nen ook een soort­gelijke beteke­nis hebben, maar toch zijn er vaak ver­schillen van nuance in het gebruik in de prak­tijk.

Betekenis en gebruik

Zow­el coop­er­a­tion als col­lab­o­ra­tion kun je gebruiken in de algemene zin van: samen met een ander werkza­amhe­den of activiteit­en ver­richt­en om een geza­men­lijk doel te bereiken. Dit geldt ook voor de werk­wo­or­den coop­er­ate en col­lab­o­rate.

In bepaalde gevallen kun je echter beter voor het ene of het andere woord kiezen. Bij de voor­beelden lees je daar meer over.

Voorbeelden 

Eerst een paar zin­nen met het algemene gebruik:

  • The coop­er­a­tion/col­lab­o­ra­tion between the teams was excel­lent.
  • If we all coop­er­ate/col­lab­o­rate on this project, we should get it done in no time.

Als het gaat om hulp ver­lenen of meew­erken met anderen om hun doe­len te bereiken, gebruik je liev­er coop­er­a­tion.

  • The sus­pect pro­claimed his inno­cence and coop­er­at­ed ful­ly with the police inquiry.
  • With the stu­dents’ coop­er­a­tion, the school board should be able to com­plete the ren­o­va­tion on time.

Als het gaat om het geza­men­lijk of gecoördi­neerd ver­richt­en van (pro­fes­sioneel) werk, gebruik je liev­er col­lab­o­ra­tion.

  • Many sci­en­tists from dif­fer­ent coun­tries col­lab­o­rat­ed on this ground­break­ing study.
  • The airline’s col­lab­o­ra­tion with a famous chef has dra­mat­i­cal­ly improved the qual­i­ty of its on-board meals.

Even opletten

De woor­den col­lab­o­ra­tion en col­lab­o­rate hebben daar­naast nog een extra beteke­nis: col­la­bor­eren, in de zin van “heulen met de vijand”.

  • I nev­er knew that my great-grand­fa­ther col­lab­o­rat­ed with the Nazis.

Weetje

Zow­el in col­lab­o­rate als in coop­er­ate zit een Lati­jns woord ver­stopt dat “werk” betekent: labor (arbeid) en opera(inspan­ning). In bei­de gevallen betekent het pre­fix co– “samen”. Tel die bij elka­ar op en je kri­jgt “samen+werken”.

Wat vind jij?