BTW vs. btw

Het is een term die je op bij­na elk bon­net­je, elke fac­tu­ur tegenkomt: de btw. Of moet dat BTW zijn, met hoofdlet­ters? In het wild kom je bei­de spellin­gen tegen – met kleine let­ters en met hoofdlet­ters. Heeft een van de twee ver­sies een streep­je voor?

Waar hebben we het over?

Je kunt afko­rtin­gen op ver­schil­lende manieren mak­en: met of zon­der hoofdlet­ters, met of zon­der pun­ten, etc. Dat maakt het soms lastig om de juiste schri­jfwi­jze te onthouden.

Betekenis en gebruik

  • BTW is een veel gebruik­te afko­rt­ing die het­zelfde betekent als btw, maar dit is niet de schri­jfwi­jze die de voorkeur heeft.
  • De afko­rt­ing btw staat voor belast­ing over de toegevoegde waarde.

Dat gezegd hebbende… de spelling met hoofdlet­ters wordt zoveel gebruikt, dat je je kunt afvra­gen of de norm die de Groene en Witte Boek­jes voorstaan (btw met kleine let­ters) wel de enige echte “cor­recte” spelling is.

Voorbeelden

  • Het Ned­er­landse lage btw-tarief is 6%.
  • Tot 1 okto­ber kri­jgt u de btw van ons cadeau!
  • Btw-num­mers kun je aan­vra­gen bij de Belast­ing­di­enst.

Even opletten

Je kunt ook de let­terserie BTW met hoofdlet­ters tegenkomen in een heel andere beteke­nis. Dan is het de Engelse afko­rt­ing van by the way, die een-op-een in het Ned­er­lands getrans­planteerd is.

  • BTW komen jul­lie nog naar het feest?

Weetje

Vroeger werd “BTW” wel steeds met hoofdlet­ter geschreven, maar in 2005 is de spelling in het Groene Boek­je aangepast. De log­i­ca is dat naar­mate een afko­rt­ing vak­er gebruikt wordt, ze steeds meer als een “gewoon woord” gaat aan­voe­len en dus met kleine let­ter geschreven kan wor­den.

Andere voor­beelden zijn: apk, vwo, lpg en sms.

Bonus-weet­je:
Afko­rtin­gen die je niet als een serie let­ters uit­spreekt, maar alsof het een woord was (zoge­naamde acroniemen) schri­jf je bij­na alti­jd met kleine let­ters. Denk aan: havo, aids, laser, radar en meao.

Wat vind jij?