TVDW: Holle frase

De taal­term van deze week, holle frase, is op feestjes graag het mid­delpunt van de aan­dacht. Hij babbelt er lustig op los en wil met iedereen vriend­jes zijn. Maar als je goed luis­tert, merk je stiekem toch dat hij eigen­lijk niet veel nieuws te melden heeft.

Definitie

Een holle frase is een uit­spraak die op het eerste gezicht zin­nig of zelfs indruk­wekkend lijkt, maar die bij nad­er inzien weinig toevoegt.

Voorbeelden

  • Onze nieuwe lap­top is de beste com­put­er die we ooit hebben gemaakt.
  • Alle bedri­jven moeten van hun fouten leren.
  • De voorzit­ter gaat de haal­baarheid van jul­lie voors­tel onder­zoeken.
  • Als je gelooft in je eigen suc­ces, kun je alles bereiken!

Je kunt ook de term “holle frase” zelf gebruiken om aan te geven dat een uit­spraak juist wel of niet serieus te nemen is:

  • Crit­i­ci zien de belofte van de pres­i­dent om vrouwen­recht­en hoog op de agen­da te zetten als een holle frase.
  • Het was geen holle frase toen de klantenser­vice zei dat ze ‘er zo snel mogelijk op terug zouden komen’: bin­nen een uur was het prob­leem al opgelost!

Etymologie

Taaluitin­gen kun­nen natu­urlijk niet hol of goed gevuld zijn; ze zijn immers niet stof­fe­lijk. Maar hier doen we net alsof dat wel zo is. Deze taal­term is dus eigen­lijk een metafoor.

  • hol (leeg, onge­vuld) + frase (uit­spraak, zin­snede, uit­drukking)

Weetje

De holle frase lijkt op twee andere taalver­schi­jnse­len die al eerder de Taal­term van de Week zijn geweest: de doo­d­doen­er en het cliché.

In al deze gevallen is er sprake van betekenis­in­flatie.

Wat vind jij?