Seks vs. sex

Je ziet de woor­den seks en sex alle­bei in Ned­er­landse tek­sten voorkomen. Het­zelfde geldt voor sek­sueel en sex­ueel. Maar zijn bei­de vari­anten ook toeges­taan; en zo nee – welke is dan de juiste?

En als we het er toch over hebben: hoe zit dat met het woord sexy… moet dat niet seksy zijn? Wij zoeken het uit!

Waar hebben we het over?

Van veel Ned­er­landse woor­den komt in andere tal­en een erg gelijk­ende vorm voor. Soms zijn zulke cog­nat­en zó pop­u­lair dat er ver­war­ring ontstaat over de juiste spelling van de Ned­er­landse term.

Betekenis en gebruik

  • Seks (als activiteit) is het hebben van sek­suele omgang. Het woord kan ook ver­wi­jzen naar ver­halen of beelden over sek­su­aliteit of het ges­lacht­sleven.
  • Sex is een alter­natieve spelling van seks die geregeld gebruikt wordt, maar die offi­cieel geldt als fout.

Ook het woord sek­sueel spel je met -ks- en niet met een x.

De pop­u­lar­iteit van de schri­jfwi­jze sex (met name in trendy pub­li­caties zoals Cos­mopoli­tan) is waarschi­jn­lijk toe te schri­jven aan de invloed van het Engels, waar deze spelling de norm is.

Voorbeelden

  • Weet je of jouw dochter al seks heeft gehad?
  • De seksscènes in films zijn vaak zo ongeloofwaardig.
  • Ik vond de sek­suele voor­licht­ing die ik op school kreeg zó knul­lig.

Even opletten

Het Ned­er­lands heeft uit het Engels het woord sexy overgenomen. Omdat het een leen­wo­ord is waar­van de spelling niet is verned­er­landst, spel je dat woord juist wél met een x!

Tip: Over het verned­er­land­sen van de spelling van woor­den uit andere tal­en lees je meer in dit taalver­haal.

Weetje

Naast seks heb je ook nog het woord sekse. Dat betekent iets anders: iemands sekse is zijn of haar fysieke ges­lacht, dus man­nelijk of vrouwelijk.

Maar let op! Dit is een deel van het taal­land­schap dat volop in beweg­ing is. Het onder­scheid tussen biol­o­gis­che sekse en gen­der wordt steeds belan­grijk­er, en het tra­di­tionele ver­schil waar­bij een per­soon óf man óf vrouw is op basis van de lichamelijke ken­merken, wordt ook steeds meer gen­u­anceerd.

Wat vind jij?