Lo and behold vs. low and behold

Je hoort het soms in Engel­stal­ige films en series, als iemand ergens ver­baasd over is: lo and behold! Maar wacht even, wat is dat lo? Moet het niet low and behold zijn? We leggen uit hoe het zit, en welk onverwacht Ned­er­lands werk­wo­ord hier­bij ook in de mix zit!

Waar hebben we het over?

Bij woor­den die je op het gehoor niet kunt onder­schei­den, treedt sneller ver­war­ring op over de spelling.

Betekenis en gebruik

  • Lo and behold is een Engelse uit­drukking die “kijk eens aan!” of “ziedaar!” betekent. Maar je kunt het ook zeggen als inlei­d­ing voor een ver­rassende of onverwachte med­edel­ing.
  • Low and behold is veel gemaak­te fout­spelling van lo and behold.

Voorbeelden

  • We’ve been wait­ing for Mark for an hour… Lo and behold, there he is!
  • I was sure my father would for­get my birth­day again, but lo and behold, he sent me a card this year!
  • Mary’s took her seat on the plane and, lo and behold, the per­son next to her was her ex-boyfriend.

Even opletten

De woor­den lo en low zijn homo­fo­nen, waar­door je ze al makke­lijk­er door elka­ar haalt.

Tel daar­bij op dat de term lo eigen­lijk niet meer in gebruik is buiten de uit­drukking lo and behold, en dat low juist een heel gang­baar woord is. Je ziet hoe de foute keuze voor low and behold” dan snel gemaakt is.

Weetje

Het woord lo is waarschi­jn­lijk een verko­rt­ing van het Mid­de­len­gelse lok, dat “kijk!” betek­ende. Denk aan het heden­daagse look, dat daar ook van afs­tamt.

Eigen­lijk is de uit­drukking lo and behold een beet­je dubbe­l­op. Zoals je hebt gezien, betekent lo “kijk”; en behold “aan­schouwen”. Zet ze bij elka­ar en je hebt een wat statige, tau­tol­o­gis­che uit­drukking die let­ter­lijk “zie en aan­schouw” betekent.

Bonus-weet­je:
Het Ned­er­lands kent al vanaf de mid­deleeuwen het werk­wo­ord loeken, dat nu gro­ten­deels in onbruik is ger­aakt. Ook dit betekent: kijken. Loek eens aan!

Wat vind jij?