Story vs. storey

Het Engelse woord sto­ry is zo goed inge­burg­erd in het Ned­er­lands dat het zijn eigen lem­ma heeft in de Dikke Van Dale. Het is ook de titel van een pop­u­lair enter­tain­ment­blad, zit in de naam van een bek­ende audioboeke­napp, en is een func­tie van meerdere social media apps.

So far so good… Maar wat is dan toch een storey, met die extra e ertussen?

Waar hebben we het over?

Bij woor­den die het­zelfde klinken maar een ver­schil­lende spelling hebben (zoge­naamde homo­fo­nen) kan je niet alleen op je gehoor varen en is het dus goed om extra op te let­ten bij het spellen.

Betekenis en gebruik

  • Een sto­ry is een ver­haal, een vertelling.
  • Een storey is een verdieping in een gebouw dat uit meerdere woon­la­gen bestaat.

Het meer­voud van sto­ry is sto­ries; het meer­voud van storey is storeys.

Als syn­on­iem voor storey (verdieping) kom je ook vaak het woord floor tegen.

Voorbeelden

  • Mary, can you tell me anoth­er sto­ry?
  • One whole storey in this office build­ing is unoc­cu­pied.

Even opletten

Het ver­schil in beteke­nis dat hier­boven is uit­gelegd is nog niet het hele ver­haal (pun intend­ed). Want er is ook een ver­schil tussen Brits- en Amerikaans-Engels.

In het Brits-Engels is storey de stan­daard­spelling voor “woon­laag in een gebouw”, maar het Amerikaans-Engels geeft voor die beteke­nis de voorkeur aan een andere schri­jfwi­jze: sto­ry. Inder­daad, dat is dus pre­cies dezelfde spelling als het woord voor “ver­haal”!

  • Brits:
    The Empire State Build­ing has 102 storeys.
  • Amerikaans:
    The Empire State Build­ing has 102 sto­ries.

Weetje

Als je de Britse en Amerikaanse spelling uit elka­ar wilt houden, kun je dit truc­je gebruiken. In storey zit de E van Enge­land, en dát is dus de Brits-Engelse spelling.

Wat vind jij?