Illicit vs. elicit

De Engelse woor­den illic­it en elic­it lijken zo op elka­ar dat je zou denken dat ze min of meer het­zelfde beteke­nen. Maar niets is min­der waar. Wat is dan het ver­schil in beteke­nis? We leggen het uit!

Waar hebben we het over?

Ook als woor­den uit een ver­schil­lende bron komen, kun­nen ze erg op elka­ar lijken – zow­el qua spelling als uit­spraak. Dan is het goed om even extra op te let­ten welke vorm je moet hebben.

Betekenis en gebruik

  • Illic­it is een bijvoeglijk naam­wo­ord met twee ver­wante betekenis­sen: “vol­gens de wet of regels niet toeges­taan” en “niet geac­cepteerd door de maatschap­pelijke normen”.
  • Elic­it is een werk­wo­ord dat betekent: “infor­matie ont­lokken” of “een bepaalde reac­tie teweegbrengen”.

Voorbeelden

  • The cocaine trade is an illic­it business.
  • Every­one thinks the man­ag­er is hav­ing an illic­it affair with his secretary.
  • In her cross-exam­i­na­tion, the police detec­tive elicit­ed a con­fes­sion from the thief.
  • Bob’s crazy danc­ing always elic­its laughs from of his friends.

Even opletten

Je zag het al in de voor­beelden: omdat elic­it een werk­wo­ord is, kun je het ver­buigen in vor­men zoals elic­its, elicit­ed en elic­it­ing.

Voor illic­it geldt dat niet. Een woord als “illicit­ed” of “illic­it­ing” bestaat dus sim­pel­weg niet. Je kunt er wél een bij­wo­ord van mak­en: illic­it­ly.

Bijvoor­beeld:

  • Infor­ma­tion that was elicit­ed illic­it­ly is not admis­si­ble in court.

Weetje

Hoewel de spelling van deze woor­den bij­na iden­tiek is, is de Lati­jnse ety­molo­gie duidelijk anders:

  • illic­it is afgeleid van in- (niet) + licere (toes­taan)
  • elic­it komt van ex- (uit) + lacere (ver­lokken, bedriegen)

Wat vind jij?