Cord vs. chord

De Engelse woor­den cord en chord zijn homo­fo­nen maar geen syn­on­iemen. Oftewel: je hoort geen ver­schil, maar er is wel degelijk een ver­schil in gebruik. Hoe houd je ze uit elka­ar?

Waar hebben we het over?

Als twee woor­den pre­cies het­zelfde klinken maar een andere spelling en beteke­nis hebben, kan het soms lastig zijn om ze uit elka­ar te houden. Dat is al zo in je eigen taal, laat staan in een vreemde taal.

Betekenis en gebruik

  • Een cord is een koord: een lang dun (vaak gevlocht­en) mate­ri­aal dat meestal dikker is dan een draad maar dun­ner dan een touw.
  • Een chord is een akko­ord: een har­monieuze com­bi­natie van drie of meer muzikale noten.

Ezels­brugget­je: bedenk dat de k-klank in chord uit twee medek­link­ers bestaat: ch. Net als de k-klank in akko­ord. En de k-klanken in cord en koord wor­den bei­de met één medek­link­er gespeld. Zo onthoud je makke­lijk­er welke Ned­er­landse ver­tal­ing bij welke Engelse term hoort.

Voorbeelden

  • Alice wore a sil­ver pen­dant on a cord around her neck.
  • Don’t for­get to con­nect the pow­er cord to charge your lap­top.
  • Some songs con­sist of only a few dif­fer­ent chords.
  • Ravel’s ‘Bolero’ has a sur­pris­ing dis­so­nant chord at the end.

Even opletten

Bei­de woor­den wor­den ook over­drachtelijk gebruikt. Zo kri­j­gen som­mige lang­w­er­pige anatomis­che struc­turen de naam cord en kun je een emo­tionele ‘res­o­nantie’ een chord noe­men.

  • The umbil­i­cal cord is not con­nect­ed to the spinal cord.
  • The mayor’s inspir­ing words real­ly struck a chord with her audi­ence.

Weetje

Het Ned­er­landse woord akko­ord betekent niet alleen “com­bi­natie van drie of meer muzikale noten”. Een akko­ord is ook een overeenkomst tussen twee of meer par­ti­jen.

In die laat­ste beteke­nis kies je voor een andere Engelse term: accord. Je kunt eventueel ook kiezen voor ver­wante woor­den zoals agree­ment of treaty.

Wat vind jij?