Continuous vs. continual

De Engelse woor­den con­tin­u­ous en con­tin­u­al hebben alle­bei iets te mak­en met din­gen die lan­gere tijd door­gaan – maar toch beteke­nen ze niet het­zelfde. Althans, niet alti­jd. Hoe dat zit? We leggen het uit!

Waar hebben we het over?

Soms maakt de keuze voor het ene of het andere suf­fix – zoals -ous of -al, in dit geval – heel wat uit voor hoe je een woord gebruikt.

Betekenis en gebruik

Bei­de woor­den zijn bijvoeglijk naam­wo­or­den die aangeven dat iets over een lan­gere peri­ode plaatsvin­dt of bestaat. Maar er is een verschil:

  • Con­tin­u­ous betekent: non-stop, zon­der onderbreking.
  • Con­tin­u­al betekent: aan­houdend, her­haaldelijk, met grote regelmaat.

Het­zelfde onder­scheid geldt ook voor de ver­wante bij­wo­or­den con­tin­u­ous­ly en con­tin­u­al­ly.

Voorbeelden

  • A run­ning engine needs a con­tin­u­ous sup­ply of fuel.
  • The plan­ets are con­tin­u­ous­ly revolv­ing around the sun.
  • The unnec­es­sary paper­work is a con­tin­u­al nui­sance in my job.
  • James is so sweet; he con­tin­u­al­ly tells Sal­ly that he loves her.

Kijk ook eens naar de zin­nen hieron­der. Die zijn iden­tiek op de keuze voor con­tin­u­ous/con­tin­u­al na. 

  • Mike has tin­ni­tus and con­tin­u­ous­ly hears a buzzing sound in his ears.
  • Mike has tin­ni­tus and con­tin­u­al­ly hears a buzzing sound in his ears.

Zie je het ver­schil in beteke­nis? In het eerste geval hoort Mike door zijn oor­suizen alti­jd een zoe­mend gelu­id, en in het tweede geval hoort hij dat gelu­id vaak.

Even opletten

In de prak­tijk zie je dat dit onder­scheid niet hele­maal water­dicht is. Con­tin­u­al wordt ook wel gebruikt in de zin van “onon­der­bro­ken”, en is dan de fac­to syn­on­iem aan con­tin­u­ous.

Maar let op: omge­keerd geldt dat niet! Je kunt dus niet het woord con­tin­u­ous gebruiken om iets te omschri­jven wat keer op keer gebeurt, maar met onderbrekingen.

Daarom doe je er meestal goed aan om toch het “nette” onder­scheid aan te houden: con­tin­u­ous = non-stop, en con­tin­u­al = herhaaldelijk.

Weetje

Bei­de woor­den hebben een voor de hand liggend neef­je in het Ned­er­lands: het cog­naat con­tinu

Maar in strik­te zin dat is alléén een ver­tal­ing voor con­tin­u­ous, niet voor con­tin­u­al. Toch is ook hier wel wat speel­rumte: veel mensen gebruiken het Ned­er­landse con­tinu in de zin van “steeds weer”, waar­bij het dus op het ter­rein van con­tin­u­al komt. (Bijvoor­beeld: Vraagt jouw kind ook con­tinu om meer zakgeld?)

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties