Allot vs. a lot

Je kent vast de heel gang­bare Engelse uit­drukking a lot. Maar er is nóg een Engels woord dat net zo klinkt: allot. Wat betekent dat, en hoe houd je ze net­jes uit elkaar?

Waar hebben we het over?

Homo­fo­nen zij vaak lastig als het aankomt op de juiste spelling, omdat je het ver­schil niet kunt horen. Zek­er in een vreemde taal is het dan goed om even extra op te letten.

Betekenis en gebruik

  • Allot is een werk­wo­ord en betekent: toewi­jzen, toekennen.
  • A lot is een samengesteld bij­wo­ord en betekent: veel, een boel.

Bij het werk­wo­ord allot hoort ook een zelf­s­tandig naam­wo­ord: allot­ment (toewi­jz­ing).

Voorbeelden

  • The gov­er­nor allot­ted emer­gency funds to the tsuna­mi relief efforts.
  • A lot of peo­ple pre­fer read­ing to dancing.
  • Schools should allot a lot of time for stu­dent counselling.

Even opletten

Je komt miss­chien ook wel eens de spelling “alot” tegen, in de beteke­nis van a lot. Denk aan zin­nen als: I like Kanye’s music alot.

Deze schri­jfwi­jze, alsof het één woord is, is incor­rect en kun je beter vermijden.

Weetje

Er is nog een andere term waarin het woord lot (aan­deel, lot) gebruikt wordt om een grote hoeveel­heid van iets aan te duiden: lots of. Denk aan een zin als: There are lots of rea­sons to mind your spelling.

Bonus-weet­je:
Het gebruik van lot in de zin van “veel van iets” stamt uit de veil­ing­w­ereld en dateert uit het begin van de 18e eeuw. Soms wer­den onder één lot (aan­deel, object, een­heid – denk aan een lot in een loter­ij) meerdere voor­w­er­pen geveild. Als bijvoor­beeld iemands bib­lio­theek onder de hamer ging, dan was dat dus a lot of books, oftewel: een veilin­gob­ject dat meerdere boeken omvat­te.

Vanu­it die beteke­nis is a lot lat­er uit­ge­groeid tot de beteke­nis “een hoop” die we van­daag kennen.

Wat vind jij?