All right vs. alright

Je zult in het Engels naast de term all right miss­chien ook wel eens de spelling alright zijn tegengekomen. Bei­de vor­men zijn accept­abel, afhanke­lijk van de con­text, maar er is wel degelijk een ver­schil in gebruik. Wij leggen uit hoe dat zit!

Waar hebben we het over?

Van veel woor­den en uit­drukkin­gen bestaan meerdere spellingsvor­men. Vaak is er een ver­schil in gevoel­swaarde, ook als er geen ver­schil in beteke­nis is.

Betekenis en gebruik

  • All right is een bijvoeglijk naam­wo­ord en bij­wo­ord dat betekent: goed, in orde, pri­ma.
  • Alright is een alter­natieve spelling van all right die de meeste spellingrichtli­j­nen afraden voor formele of ver­zorgde com­mu­ni­catie.

Oftewel: all right is net­jes, alright is slang.

Je kunt in som­mige gevallen dus zek­er kiezen voor alright, maar in zake­lijke bericht­en is de veilige keuze om alti­jd te gaan voor all right.

Vol­gens som­mige taal­ge­bruik­ers kun je een ver­schil in beteke­nis lezen tussen all right (“pri­ma”, “goed”) en alright (“ade­quaat”, “vol­doende”). Een zin als The movie was alright zou dan beteke­nen: de film was best oké, maar niet echt bij­zon­der. Maar let op: dit onder­scheid is nog niet doorge­dron­gen tot het alge­meen taal­ge­bruik!

Voorbeelden

  • Don’t wor­ry. Every­thing will be all right.
  • All right, let’s go!

Aan deze posters voor een tv-serie (links) en film (rechts) zie je dat bei­de spellingsvor­men voorkomen in het lev­ende Engels:

Even opletten

De woord­tan­dem all + right kan twee ver­schil­lende din­gen beteke­nen.

Het meest gebruike­lijk is de vaste com­bi­natie die je hier­boven al zag, in de beteke­nis “in orde”. Maar je kunt ook all tegenkomen in de zin van “allemaal”/“iedereen”/”stuk voor stuk”, gevol­gd door right in de zin van “feit­elijk correct”/“juist”. Denk aan een zin als deze:

  • The answers were all right.

Je kunt deze zin op twee manieren lezen: “de antwo­or­den waren stuk voor stuk cor­rect” of “de antwo­or­den waren in orde”.

Het woord alright zul je alleen tegenkomen in de beteke­nis “pri­ma”, en nooit in de zin van “alle­maal cor­rect”.

Weetje

De reden dat alright zo vertrouwd overkomt is dat er veel andere woor­den in het Engels zijn waar­bij een com­bi­natie van all + een ander woord versmolten is tot één woord dat begint met al-. Denk aan already, although, almost en always.

Maar al deze spellin­gen zijn al in de 17e eeuw ges­tandaardis­eerd tot de vor­men die we van­daag nog ken­nen. Voor alright geldt dat niet: die schri­jfwi­jze is pas in de loop van de 19e eeuw bred­er in gebruik gekomen, en is nog niet tot de stan­daard­spelling doorge­dron­gen.

Wat vind jij?