Whisky vs. whiskey

Komen een Ier, een Amerikaan, een Schot en een Canadees een bar bin­nen­lopen… In koor zeggen ze, “Doet u mij maar een usque­baugh!” Wat?

Ik maak natu­urlijk een grap­je, maar ook weer niet hele­maal…

Waar hebben we het over?

Som­mige woor­den ken­nen meer dan één spelling. Vaak zijn die ver­schillen region­aal en his­torisch gegroeid. Maar soms heeft men de alter­natieve spelling opzettelijk geïn­tro­duceerd.

Betekenis en gebruik

  • Whisky is een gedes­tilleerde sterke­drank op graan­ba­sis, door­gaans uit Schot­land of Cana­da.
  • Whiskey is een gedes­tilleerde sterke­drank op graan­ba­sis, door­gaans uit Ier­land of de Verenigde Stat­en.

Je ziet het: die extra e maakt het niet tot een andere drank, maar geeft wel het land van herkomst aan.

Voorbeelden

  • Wilt u een glaas­je whisky, meneer Con­nery?
  • Wilt u een glaas­je whiskey, meneer Bros­nan?

Even opletten

De geografis­che schei­d­ing tussen deze bei­de spellin­gen is niet water­dicht, maar toch behoor­lijk con­se­quent. Whisky is de oud­ste vorm van de twee. Aan het eind van de 19e eeuw zat de Schotse whisky­mak­er­ij in een dip en pro­duceer­den ze vaak drank van slechte kwaliteit. De Ierse pro­du­cen­ten wilden daarom hun eigen “merk” dif­fer­en­tiëren en intro­duceer­den de alter­natieve spelling whiskey.

Aan de overkant van de Atlantis­che Oceaan geven de Amerika­nen de Ierse spelling de voorkeur en de Canadezen de Schotse.

Weetje

Dit woord komt oor­spronke­lijk uit het Gael­ic, een Keltische taal­fam­i­lie waarin usque­baugh “lev­enswa­ter” betekent. In het eerste deel daar­van, usque (water), herken je ons mod­erne woord whisky/whiskey.

Wat vind jij?