To vs. till

Je kent miss­chien wel de Engelse uit­drukking till death do us part. Daar kun je niet zomaar van mak­en: “to death do us part”. Maar in een ander geval kan to wél de plaats van till innemen – als is niet iedereen het daarmee eens.

Waar hebben we het over?

In som­mige gevallen kun­nen je zow­el to als till ver­tal­en in het Ned­er­lands als “tot”. Maar dat wil niet zeggen dat ze onder­ling uitwissel­baar zijn.

Betekenis en gebruik

  • Till is het cor­recte woord om aan te geven dat iets duurt tot een bepaalde tijd of moment.
  • To wordt meestal gezien als incor­rect in diezelfde beteke­nis, maar komt toch vaak voor bij het aangeven van begin- en eindti­j­den op de klok.

Voorbeelden

  • We will wait till Mar­tin arrives.
  • The movie the­ater won’t open till 11 AM.
  • I have a doctor’s appoint­ment from 3 to 4.

Let op! In de eerste twee zin­nen kun je till niet ver­van­gen door to. Maar in het laat­ste voor­beeld kan je dus ook zeggen: I have a doctor’s appoint­ment from 3 till 4.

Even opletten

In een eerdere TaalTip heb je al gezien dat till en until in het Engels pre­cies het­zelfde beteke­nen. In alle gevallen waar je till zou gebruiken, kun je dus ook voor until kiezen.

Bijvoor­beeld: I have a doctor’s appoint­ment from 3 until 4.

Weetje

Je zult het woord to veel vak­er tegenkomen in het Engels, bijvoor­beeld bij een heel werk­wo­ord (To be or not to be) of een tijd­saan­duid­ing (It’s ten to six). In die gevallen komt to níét in de plaats van till maar heeft het een andere gram­mat­i­cale functie.

Het meest bek­ende voor­beeld van het gebruik van to in plaats van till is miss­chien wel de titel van de film 9 to 5 uit 1980 en de bijbe­horende titel­song, gezon­gen door Dol­ly Parton.

 

SaveSave

SaveSave

SaveSave

Wat vind jij?