Therefore vs. therefor

In Engelse tek­sten kun je de ter­men there­fore en there­for tegenkomen. Die zijn zek­er niet onder­ling uitwissel­baar, dus je doet er goed aan om ze net­jes uit elka­ar te houden. Hoe? Dat leggen we je pre­cies uit!

Waar hebben we het over?

Soms sche­len woor­den maar één enkele let­ter en klinken ze ook nog het­zelfde. Maar ook dan kan er een ver­schil van dag en nacht zijn in betekenis.

Betekenis en gebruik

  • There­fore is een bij­wo­ord dat betekent: “daarom”, “om die reden”, “van­daar”.
  • There­for is ook een bij­wo­ord, maar het betekent iets anders: “voor dat” of “voor die”, in de zin van “voor dat ding”, “voor die persoon”.

Het belan­grijk­ste om te onthouden is dat je there­for (zon­der e) eigen­lijk nooit nodig zult hebben. Het is wel een bestaande term, maar je vin­dt hem vooral in heel formele tek­sten zoals juridis­che doc­u­menten. Hij is fam­i­lie van andere soort­gelijke woor­den zoals there­inthere­after en there­to, die ook alleen nog in plechtige, ambtelijke taal overleven.

There­fore (met e) is aan juist heel gang­baar. Je gebruikt het om tussen twee din­gen een relatie aan te duiden van oorzaak/reden en gevolg.

Voorbeelden 

  • Our CEO is step­ping down. There­fore, we will need to appoint a successor.
  • A goril­la is larg­er and there­fore stronger than a chimpanzee.
  • In case of dam­ages, ABC Insur­ance shall offer the Client com­pen­sa­tion there­for.

Even opletten

Bei­de ter­men lijken erg op het Ned­er­landse daar­voor, maar je doet er goed aan om dat nooit als there­fore te ver­tal­en. Alleen in zeer formele tek­sten zou je ervoor kun­nen kiezen om daar­voor te ver­tal­en als there­for, maar doe dat alleen als je echt weer wat je aan het doen bent.

De vuistregel is dat je bij huis-tuin-en-keuken­zin­nen als “Ik stu­ur u daar­voor een beves­tig­ing” niet kiest voor een gedrocht als *I will send you there­fore a con­fir­ma­tion. In plaats daar­van schri­jf je liev­er iets zoals I will send you a con­fir­ma­tion for that.

Weetje

Het bij­wo­ord there­fore doet vaak dienst als voeg­wo­ord: het verbindt twee tek­st­de­len en geeft aan hoe ze zich tot elka­ar ver­houden. Het wordt daarom ook wel een con­junc­tive adverb genoemd, een “voe­gend bijwoord”.

Je ziet die rol in het eerste voor­beeld hier­boven, dat je zelfs (met een pun­tkom­ma) als één zin kunt schrijven:

  • Our CEO is step­ping down; there­fore, we will need to appoint a successor.

Als je there­fore in deze verbindende rol gebruikt, schri­jf je er alti­jd een kom­ma na.

Wat vind jij?