Taalhoroscoop 2019

Wat staat ons in het nieuwe taal­jaar te wacht­en? Over 365 dagen weten we dat zek­er, maar gelukkig kun je intussen alvast je koers bepalen (of niet) met de enige echte authen­tieke offi­ciële Taalei­doscoop Taal­horoscoop 2019!

(Dis­claimer: deze taal­horoscoop werkt pre­cies even goed als elke andere horoscoop.)


Steenbok

(22 decem­ber tot 19 jan­u­ari)

Een super­latief kan super­laat zijn, maar ook super­lief. Kijk daarom uit met onn­odi­ge under­state­ments: voor een Steen­bok kan een vol­ta een stru­ikel­blok zijn. Nie­mand kan dansend in het lev­en staan, maar elk oxy­moron heeft zijn metrum – net als jij.


Waterman

(20 jan­u­ari tot 19 feb­ru­ari)

Een Water­man neemt graag het ini­ti­atief, maar ini­ti­aal­wo­or­den bli­jven een uitdag­ing. Zon­der ety­molo­gie kun je geen stam­boom planten, maar gelukkig ben jij echt een fam­i­liemens. En als je in het voor­jaar het appen zat bent, stu­ur je gewoon een anti­gram.


Vissen

(20 feb­ru­ari tot 20 maart)

Een topolect is top, maar op de Pride doe je toch liev­er niet aan het­erolo­gie. Een Vis voelt zich als een vis in diwa­ter­sto­fox­ide bij een gedachtewis­sel­ing, maar het gemis aan tussen-n bli­jft voel­baar. Ga met acute pijn aan je rompzin alti­jd direct naar de taal­dok­ter.


Ram

(21 maart tot 19 april)

De Ram weet dat een sym­ploke alles­be­halve sim­pel is. Let in je zoek­tocht naar liefde steeds op het belet­sel­teken, want som­mige ascen­dan­ten zijn snel op hun staartlet­ter getrapt. Een schuine mop is niet alti­jd cur­sief, maar een schuine blik maakt veel goed.


Stier

(20 april tot 20 mei)

Een trime­ter is geen trimester, maar goede din­gen komen voor Stieren niet alti­jd in drieën. Op het werk kun je beter uitk­ijken met uitroeptekens en emo­ji; echte car­rièreti­jgers beperken zich beter tot aan­hal­ing­stekens. Schri­jf ook eens met de hand.


Tweelingen

(21 mei tot 20 juni)

Tweelin­gen zijn geen win­ter­mensen, maar met een knus lem­ma kom je een heel eind. Een posi­tief kan ook negatief uit­pakken. In mei zal iemand je de liefde verk­laren met een anek­dote, maar het hart laat zich niet van­gen in een anas­trofe. Zwi­j­gen is soms blad­goud.


Kreeft

(21 juni tot 22 juli)

Op zomer­vakantie gaan Kreeften alti­jd op zoek naar een regi­olect. Toch kun je dit jaar beter voorzichtig zijn: een angli­cisme ligt alti­jd op de loer. Een let­ter­greep heeft geen hand­greep, en een gouden greep is soms een nood­greep. Een nood­grap mis­lukt bij­na alti­jd.


Leeuw

(23 juli tot 22 augus­tus)

Ook een stoke­brand heeft zon­nebrand nodig. Als je als Leeuw ’s mid­dags last kri­jgt van je spi­jsver­t­er­ing, probeer dan eens een antimetabool. De sauna is niets voor jou, maar met een epi­foor kun je je pri­ma ver­mak­en. Een telegram kan gek genoeg ook een epi­gram zijn.


Maagd

(23 augus­tus tot 22 sep­tem­ber)

Wees op je hoede, Maagd! Een oroniem is geen hodoniem, dus tem­per je ambities – vooral op woens­da­gen. Voor elk prob­leem is er wel een cir­cum­fix, maar die van de bouw­markt kun je beter ver­mi­j­den. Schri­jf elke 13e van de maand een gedicht over én met een vulpen.


Weegschaal

(23 sep­tem­ber tot 22 okto­ber)

Een typ­ma­chine is pret­tig oud­er­wets, maar als je door het lint gaat, heb je wel een prob­leem. Een beet­je actieve Weegschaal gaat voor de bedri­jvende vorm. Dit jaar ga je voor je gezond­heid en bereik je ein­delijk je X-hoogte. Een hexa­m­e­ter is geen hek­sen­werk.


Schorpioen

(23 okto­ber tot 21 novem­ber)

Als Schor­pi­oen weet je dat je back-to-back back­ro­niemen beter kunt ver­mi­j­den. Alleen al alliter­eren alarmeert alle achter­bakse angst­hazen. Als je echt werk wilt mak­en van je suc­ces, moet je een suc­ces mak­en van je werk. Wees een beet­je flex­ie en bli­jf lachen.


Boogschutter

(22 novem­ber tot 21 decem­ber)

Voor de samen­stelling van een samen­stelling bestaat niet alti­jd een recept. Volg dus je gevoel, Boogschi­eter – maar niet alti­jd. Stok­let­ters kun­nen stok­oud zijn, maar ook fonkel­nieuw. En vergeet niet: een teken aan de wand is beter dan teken op de huid.

? Gelukkig nieuw­jaar alle­maal!


*De ico­nen op deze pag­i­na zijn van Roundi­cons via Flati­con

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

Wat vind jij?