Scène vs. scene

Soms neem je de kort­ste weg. En soms maak je een tussen­stop. Dat is pre­cies het ver­schil tussen deze twee woor­den, die maar één accent grave van elka­ar verschillen.

Waar hebben we het over?

De woor­den scène en scene hebben dezelfde oor­sprong, wor­den bij­na gelijk gespeld en er is maar een klein ver­schil in uit­spraak. Toch beteke­nen ze heel ver­schil­lende dingen.

Betekenis en gebruik

  • Een scène is een kort deel van een grot­er ver­haal, zoals een film, toneel­stuk of boek.
  • Een scene is hippe groep of sub­cul­tu­ur met ken­merk­ende eigen­schap­pen en activiteiten

Scène klinkt ongeveer als “SEH-nuh” en scene klinkt ongeveer als “sien” (met een wat lan­gere ie-klank).

Voorbeelden

  • De beroemde monoloog “To be or not to be” komt uit de eerste scène van de tweede akte van het toneel­stuk ‘Ham­let’ van William Shakespeare.
  • Er zijn veel zor­gen over het gebruik van drugs in de dancescene in Nederland.

Even opletten

Scène is de oud­ste van de twee. In zijn toneel­beteke­nis hebben wij dit woord uit het Frans overgenomen. Ook het Engels heeft dat woord en die beteke­nis overgenomen, maar daar is het accent op de e gaan­deweg weggevallen.

Een­maal in het Engels kreeg scene er een nieuwe beteke­nis bij: die van de hippe sub­cul­tu­ur. En die beteke­nis is vanu­it het Engels (dus met een omweg) ook in het Ned­er­lands beland.

Weetje

Ver­want aan de beteke­nis “toneelscène” kan scène ook nog beteke­nen: een over­dreven emo­tionele reac­tie of gedrag. Denk aan: Ik hoop dat oom Hen­ri niet weer een scène maakt op Oma’s ver­jaardags­feest.

Wat vind jij?