People vs. peoples

Om het eerste gezicht zou je miss­chien denken dat het woord peo­ples fout moet zijn. Want peo­ple ís toch al meer­voud? Dan hoef je daar dus geen extra -s aan vast te plakken. Maar het woord peo­ples bestaat wel degelijk – het betekent alleen iets anders.

Waar hebben we het over?

Soms hebben twee woor­den pre­cies dezelfde spelling (zie: homo­graaf), ter­wi­jl een ervan een enkelvoud is en de andere een meer­voud. Dan is het goed om even extra op te let­ten, zodat je ze net­jes uit elka­ar houdt.

Betekenis en gebruik

 • Peo­ple is het meer­voud van per­son en betekent “per­so­n­en”, “mensen”.
 • Peo­ples is het meer­voud van peo­ple (“volk”) en betekent “volk­eren”, “stam­men”, “stat­en”.

Voorbeelden

 • Were there many peo­ple at Mary’s birth­day par­ty?
 • The Dutch are gen­er­al­ly known as a tol­er­ant peo­ple.
 • Some peo­ple believe that there are still undis­cov­ered indige­nous peo­ples in the Ama­zon for­est.

Even opletten

Er is een gri­js gebied waarin peo­ple ergens tussen enkelvoud en meer­voud in zit. Om te snap­pen hoe dat zit, kijken we eerst even naar een ver­schil tussen Brits-Engels en Amerikaans-Engels.

Zoge­naamde “col­lec­tieve zelf­s­tandig naam­wo­or­den” zijn gram­mat­i­caal enkelvoudig, maar ver­wi­jzen naar een groep mensen. Denk aan woor­den als gov­ern­ment, team en police. In het Amerikaans-Engels wordt daar­bij het werk­wo­ord meestal ver­bo­gen als enkelvoud; in het Brits-Engels kiezen ze juist meestal voor het meer­voud.

Kijk maar:

 • Amerikaans-Engels:
  The gov­ern­ment has set up a pol­i­cy team that mon­i­tors how the police per­forms dur­ing calami­ties.
 • Brits-Engels:
  The gov­ern­ment have set up a pol­i­cy team that mon­i­tor how the police per­form dur­ing calami­ties.

En dan nu terug naar peo­ple. In een frase als the French peo­ple is dat strikt genomen een enkelvoud: je hebt het over het Franse volk. Toch zetten zow­el de Amerika­nen als de Brit­ten daar meestal het werk­wo­ord in het meer­voud bij.

Een voor­beeld: In yesterday’s elec­tions, the French peo­ple have spo­ken. Je zou dus kun­nen zeggen dat de beteke­nis van the French peo­ple in zo’n geval ergens bun­gelt tussen “het Franse volk” (enkelvoud) en “de mensen in Frankrijk” (meer­voud).

Weetje

In het Ned­er­lands hebben we een people/peoples-achtige sit­u­atie met de woor­den kussen (meer­voud van kus) en kussens (meer­voud van kussen).

Kan jij nog meer voor­beelden verzin­nen?

Wat vind jij?