Naar aanleiding van vs. na aanleiding van

Het gevolg komt alti­jd na de oorza­ak, dus dan is het ook logisch om “na aan­lei­d­ing van” te zeggen. Maar klopt dat wel? Moet dat niet “naar aan­lei­d­ing van” zijn, of vin­den miss­chien alleen taalpuris­ten dat? Hoe dan ook: je moet n.a.v. deze intro nu wel snel verder lezen!

Waar hebben we het over?

Als je de uit­spraak van een woord niet alti­jd even goed kunt horen, ligt een spelfout al snel op de loer.

Betekenis en gebruik

  • Naar aan­lei­d­ing van is een uit­drukking waarmee je aangeeft wat het was dat iets teweegge­bracht of veroorza­akt heeft.
  • Na aan­lei­d­ing van is een veel voorkomende maar foute ver­haspel­ing van naar aan­lei­d­ing van. Niet gebruiken, dus.

Voorbeelden 

  • Ik denk dat hij naar aan­lei­d­ing van die fraudeklacht­en is ontslagen.
  • Naar aan­lei­d­ing van uw helden­daad geven we u het Grootkruis van de Ned­er­landse Leeuw.
  • Wat denk jij dat er naar aan­lei­d­ing van de koersval gaat gebeuren?

Even opletten

Vaak zie je dat naar aan­lei­d­ing van wordt afgeko­rt tot n.a.v. Dat kan een reden zijn voor de naar/­na-ver­war­ring: je ziet immers in de afko­rt­ing niet meer voor welk woord de n staat. 

De spreek­taal helpt ook niet echt, want het ver­schil in klank tussen na en naar is, zek­er als je na(ar) aan­lei­d­ing vanvlot uit­spreekt, niet groot.

Weetje

Zorgvuldige taal­ge­bruik­ers willen nog wel eens onder­scheid mak­en tussen de aan­lei­d­ing en de oorza­ak van een gebeurte­nis. De aan­lei­d­ing is dan de onmid­del­lijke causale trig­ger die iets in gang zet; en de oorza­ak is de dieper liggende kracht daarachter. 

Bijvoor­beeld: de aan­lei­d­ing voor het ontslag van de directeur was zijn affaire met een sec­reta­resse, maar de oorza­ak was het mis­man­age­ment en de aan­houdende verliezen.Bij de uit­drukking naar aan­lei­d­ing van luis­tert dat onder­scheid niet zo nauw: die kan prob­leem­loos ver­wi­jzen naar een oorzaak.

Wat vind jij?