Its vs. it’s

Ze lijken zo op elka­ar, its en it’s. Het ver­schil is alleen maar die ene kleine apos­trof. En ze klinken ook nog eens pre­cies het­zelfde. Toch zijn het twee heel ver­schil­lende woor­den en kun je ze niet zomaar omwis­se­len!

Waar hebben we het over?

Zow­el mensen die van huis uit Engels spreken als ander­stal­i­gen halen wel eens its en it’s door elka­ar. Boven­di­en kiest de automa­tis­che tek­st­cor­rec­tie op je com­put­er of smart­phone soms de ver­keerde ver­sie, vaak zon­der dat je het zelf doorhebt.

Betekenis en gebruik

Toch is het ver­schil tussen deze woor­den heel sim­pel om te snap­pen en toe te passen:

  • Its is de bezit­telijk vorm van het voor­naam­wo­ord it
  • It’s is een samen­trekking van it is of it has

Anders gezegd: je gebruikt its net zoals his en her en je gebruikt it’s net zoals he’s en she’s. (Zie je hoe its/his/her alle­maal géén apos­trof hebben en it’s/he’s/she’s juist wél?)

Voorbeelden

In al deze zin­nen komen bei­de vor­men voor. Let op het ver­schil in beteke­nis:

  • It’s not clear why the com­pa­ny changed its logo.
  • After the lion got its med­i­cine, it’s been feel­ing bet­ter.
  • Now that it’s lost yet anoth­er match, it’s best that the club fire its man­ag­er.

Even opletten

Het Ned­er­lands kent geen woord zoals its; bij ons moet je kiezen tussen haar en zijn. Maar als je in het Engels ver­wi­jst naar iets anders dan een per­soon of vaar­tu­ig, gebruik je alti­jd its. (En let op… je kiest bij dit gebruik dus in alle gevallen voor its, niet it’s.)

  • Het bestu­ur gaf in zijn rap­port toe dat de sticht­ing haar doel­stellin­gen niet heeft behaald.
  • In its report, the Board admit­ted that the foun­da­tion did not meet its objec­tives.

Weetje

Kom je er al schri­jvend even niet uit en aarzel je toch nog? Kijk of de zin ook werkt met it is of it has. Kan dat? Dan gebruik je de vorm mét apos­trof!

Wat vind jij?