Its vs. it’s

Ze lijken zo op elka­ar, its en it’s. Het ver­schil is alleen maar die ene kleine apos­trof. En ze klinken ook nog eens pre­cies het­zelfde. Toch zijn het twee heel ver­schil­lende woor­den en kun je ze niet zomaar omwisselen!

Waar hebben we het over?

Zow­el mensen die van huis uit Engels spreken als ander­stal­i­gen halen wel eens its en it’s door elka­ar. Boven­di­en kiest de automa­tis­che tek­st­cor­rec­tie op je com­put­er of smart­phone soms de ver­keerde ver­sie, vaak zon­der dat je het zelf doorhebt.

Betekenis en gebruik

Toch is het ver­schil tussen deze woor­den heel sim­pel om te snap­pen en toe te passen:

  • Its is de bezit­telijk vorm van het voor­naam­wo­ord it
  • It’s is een samen­trekking van it is of it has

Anders gezegd: je gebruikt its net zoals his en her en je gebruikt it’s net zoals he’s en she’s. (Zie je hoe its/his/her alle­maal géén apos­trof hebben en it’s/he’s/she’s juist wél?)

Voorbeelden

In al deze zin­nen komen bei­de vor­men voor. Let op het ver­schil in betekenis:

  • It’s not clear why the com­pa­ny changed its logo.
  • After the lion got its med­i­cine, it’s been feel­ing better.
  • Now that it’s lost yet anoth­er match, it’s best that the club fire its manager.

Even opletten

Het Ned­er­lands kent geen woord zoals its; bij ons moet je kiezen tussen haar en zijn. Maar als je in het Engels ver­wi­jst naar iets anders dan een per­soon of vaar­tu­ig, gebruik je alti­jd its. (En let op… je kiest bij dit gebruik dus in alle gevallen voor its, niet it’s.)

  • Het bestu­ur gaf in zijn rap­port toe dat de sticht­ing haar doel­stellin­gen niet heeft behaald.
  • In its report, the Board admit­ted that the foun­da­tion did not meet its objectives.

Weetje

Kom je er al schri­jvend even niet uit en aarzel je toch nog? Kijk of de zin ook werkt met it is of it has. Kan dat? Dan gebruik je de vorm mét apostrof!

Wat vind jij?