Enquire vs. inquire

De Engelse woor­den enquire en inquire ver­schillen maar één let­ter, en ze beteke­nen ook bij­na het­zelfde. Of miss­chien zelfs hele­maal het­zelfde. Het hangt er een beet­je van af aan wie je het vraagt.

Waar hebben we het over?

Van som­mige woor­den ontstaan spellingsvari­anten die naast elka­ar bli­jven bestaan. De beteke­nis over­lapt dan meestal, maar soms zijn er ook sub­tiele verschillen.

Betekenis en gebruik

  • Enquire is een werk­wo­ord dat betekent: navra­gen, onder­zoeken, inlichtin­gen inwinnen.
  • Inquire is een werk­wo­ord dat betekent: navra­gen, onder­zoeken, inlichtin­gen inwinnen.

Bij bei­de werk­wo­or­den hoort een zelf­s­tandig naam­wo­ord waarin je het­zelfde spellingsver­schil terugzi­et: enquiry of inquiry.

Zoals je ziet, delen deze woor­den dezelfde beteke­nis. Zijn er dan geen ver­schillen? Jawel! Daarover hieron­der meer. Maar eerst een paar voorbeeldzinnen.

Voorbeelden

  • Jes­si­ca enquired if Marie still had her birth certificate.
  • To inquire after job open­ings, please email us.
  • For fur­ther enquiries, please refer to our ser­vice desk.
  • The min­is­ter will be mak­ing an inquiry into these alle­ga­tions of fraud.

Even opletten

De vuistregel is: enquire en inquire zijn min of meer onder­ling uitwissel­baar. Toch zijn er twee ver­schillen in gebruik waar je reken­ing mee kunt houden.

Eén: in het Brits-Engels zul je eerder enquire tegenkomen, en in het Amerikaans-Engels inquire. Dit is geen zwart-wit onder­scheid, maar meer een his­torische tendens.

Twee: veel taal­ge­bruik­ers geven de voorkeur aan enquire voor de algemene beteke­nis van “vragen”/“navragen”, en gebruiken inquire voor de meer spec­i­fieke beteke­nis van “formeel onderzoeken”/“nader bestud­eren”. (Zie bijvoor­beeld de laat­ste twee voor­beelden hierboven.)

Weetje

Zow­el enquire als inquire stam­men af van het Mid­de­len­gelse woord enqueren. (Let op! Je ziet daarin dezelfde -en uit­gang die we in het Ned­er­lands nog steeds aan het einde van onze werk­wo­or­den hebben, maar die in het Engels inmid­dels is weggevallen.)

Het Engels heeft dit woord overgenomen van het Oud­frans (enquerre), wat weer voortkomt uit het Lati­jnse inquirere (nazoeken, bestud­eren). Gaan­deweg is de Engelse spelling meer in lijn gebracht met het Lati­jnse origineel.

Eerst is de mid­del­ste e een i gewor­den: enquere(n) ​→ enquire. Daar­na is ook de eerste e in een i veran­derd: enquire ​→ inquire. Deze veran­derin­gen hebben in de 13e en 14e eeuw plaats­gevon­den, en bei­de vor­men hebben sinds­di­en zij aan zij bestaan.

Wat vind jij?