Uruguayaans eitje

Voor iedereen die niet in een coma ligt is er geen ontkomen aan: het Ned­er­lands elf­tal speelt vanavond in Zuid-Afri­ka tegen Uruguay de halve finale van het wereld­kam­pi­oen­schap voetbal.

Eitje...?
Eit­je…?

Een van de Oran­je­fans die ik op tv langs zag flit­sen gaf gis­teren zijn analyse ten beste aan een Engel­stal­ige inter­view­er. De wed­stri­jd wordt: “An egg! Tomor­row is going to be an egg! A soft egg. Een eitje.”

Een inter­es­sante beschouwing die waarschi­jn­lijk lichtelijk werd beïn­vloed door het alco­hol­promill­age van de deskundi­ge. Maar mijn aan­dacht had hij wel. Wat een prachtig staalt­je beschonken Ned­eren­gels! Ik zie het gedachtepro­ces al hele­maal voor me.

De goede man liep vrolijk op straat en kri­jgt ineens de vraag, in het Engels, wat hij verwacht van de par­tij tegen Uruguay. Eit­je! denkt hij. Maar ja, hoe zeg je dat zo snel in het Engels?

Het eerste wat eruit floept is “An egg!” Ja, een ei is een egg, maar ook hij voelt wel aan dat dat niet hele­maal klopt. Dus geeft hij nog maar wat extra con­text: “Tomor­row is going to be an egg!” Maar ja, er bli­jft iets kna­gen. Dat is het niet, zo zeg je dat niet in het Engels. Een egg is een ei, maar het moet ei-tje zijn… Dus dan maar teute poging num­mer drie: “A soft egg.” Nee, werkt ook al niet. Nou ja, bij gebrek aan inspi­ratie zegt hij het dan maar gewoon in zijn moer­staal. “Een eitje.”

Ik ver­doe mijn tijd, natu­urlijk, want deze goede Kaap­stadganger kan het alle­maal niets sche­len. Hij deed zijn best voor de buiten­landse reporter, maar ooit houdt het op. Je wilt ook weer door naar je vol­gende pilsje.

Maar goed, laat ik het raad­sel dan maar oplossen voor alle andere belang­stel­len­den. Stel je voor, in een omge­keerde wereld, dat een Engelse of Amerikaanse voet­bal­fan in een soort­gelijke sit­u­atie in het Ned­er­lands dezelfde vraag had moeten beant­wo­or­den. Dan had hij iets gezegd in de trant van… “Een taart! Mor­gen wordt een taart! Een kleine taart. A piece of cake!”

Appelt­je-eit­je.

Wat vind jij?