E‑mail vs. email

De woor­den e‑mail en email beteke­nen heel iets anders. Het is dus maar goed dat er bij een­t­je een kop­pel­teken in staat, om ze van elka­ar te kun­nen onder­schei­den. Maar hoe lang houdt dat streep­je nog stand? In een andere taal is het al verdwenen!

Waar hebben we het over?

Woor­den met een vergelijk­bare spelling zijn vaak een bron van ver­war­ring. Soms zijn ze aan elka­ar ver­want, maar soms komen ze uit een héél andere koker.

Betekenis en gebruik

  • E‑mail is elek­tro­n­is­che post.
  • Email is een beschermlaag van ges­molten glas (glazu­ur).

E‑mail spreek je uit als [IE-meel]. We hebben het in de late jaren van dew 20e eeuw uit het Engels geleend, waar de spelling inmid­dels is ver­sim­peld tot email.

Email spreek je uit als [e‑MAI]. We hebben het in de 16e eeuw uit het Frans geleend, waar de spelling émail is.

Voorbeelden

  • Heb jij van­daag je e‑mail al gelezen?
  • Het email op deze oude vaas is nog volledig intact.
  • Ik e‑mail je wel een foto van het email.

Even opletten

Van bei­de ter­men zijn er bijbe­horende werk­wo­or­den: e‑mailen en emailleren.

De spelling van dat laat­ste woord is er miss­chien de oorza­ak van dat je ook wel eens emaille ziet als vor­m­vari­ant voor email. Je ziet dezelfde ver­buig­ing ook in het bijvoeglijk naam­wo­ord terug, zoals in: “een emaillen schaal”.

Weetje

Je zag het al: in het Ned­er­lands heeft e‑mail het streep­je behouden dat het in het Engels ook had toen wij dit woord over­na­men – maar in het Engels zelf is dat streep­je inmid­dels komen te ver­vallen. Daar spellen ze nu email, niet e‑mail.

Dit behoud in het Ned­er­lands van een in het Engels ver­oud­erde spelling zie je bij meerdere ter­men. Denk aan lay-out, dat in het Engels nu lay­out is, maar ook aan set-up, dat in rap tem­po in set­up aan het veran­deren is. Het­zelfde geldt voor make-up, dat nu make­up aan het wor­den is. In het Amerikaans-Engels gaat deze ontwik­kel­ing meestal iets sneller dan in het Brits-Engels.

Bij een andere term hebben wij ook in het Ned­er­lands inmid­dels het streep­je van weleer lat­en vallen. Ook bij ons is on-line nu online gewor­den. Net als in het Engels.

Wat vind jij?