Diagram Prize 2017: Forenzende varkenshouders

Jaar­lijks looft het Britse vak­week­blad voor uit­gev­ers, The Book­seller, een pri­js uit voor het Engel­stal­ige boek met de meest bizarre titel: de Dia­gram Prize for Odd­est Book Title of the Year.

De win­naar van 2017 heeft een zwak­te voor varken­shoud­ers die de stad niet de rug willen toekeren.

Achtergrond

De Dia­gram Prize is in 1978 gelanceerd door Trevor Boun­ford and Bruce Robert­son op de boeken­beurs van Frank­furt, meer als gein­t­je dan als serieuze award. Maar het ini­ti­atief werd warm ont­van­gen en kreeg navolging.

En zo kri­j­gen wij elk jaar weer een kleine bloem­lez­ing van boek­ti­tels die een glim­lach op je gezicht toveren.

Shortlist

Vorig jaar won het boek Too Naked for the Nazis, een een biografie over een var­iété­groep in de 20e eeuw. De nom­i­naties voor dit jaar (het zijn alle­maal titels uit 2016) waren:

  • Ren­niks Aus­tralian Pre-Dec­i­mal & Dec­i­mal Coin Errors: The Pre­mier Guide for Aus­tralian Pre-Dec­i­mal & Dec­i­mal Coin Errors – een naslag­w­erk voor muntverza­me­laars, door Ian McConnelly
  • The Com­muter Pig Keep­er: A Com­pre­hen­sive Guide to Keep­ing Pigs When Time is Your Most Pre­cious Com­mod­i­ty een zelfhulp­boek voor mensen die weinig tijd hebben maar toch een kleine kud­de varkens willen houden, door Michaela Giles
  • Nip­ples on my Knee – een serie uit het lev­en gegrepen ver­halen over de ervarin­gen in een schapen­houd­er­ij, door Gra­ham and Debra Robertson
  • An Ape’s View of Human Evo­lu­tion – een overzichtswerk over de stand van zak­en in het onder­zoek naar de herkomst van onze soort, door Peter Andrews
  • Love Your Lady Land­scape: Trust Your Gut, Care for “Down There” and Reclaim Your Fierce and Fem­i­nine SHE een boek in de alter­natieve hoek dat beoogt om vrouwen weer van hun eigen lichaam te lat­en houden, door Lisa Lister

Winnaar

Het boek dat dit jaar de Dia­gram Prize mee naar huis mocht nemen is: The Com­muter Pig Keep­er.

Er zijn al eerder win­naars geweest die iets te mak­en had­den met de zorg voor dieren, zoals The Joy of Chick­ens (in 1980), The Big Book of Les­bian Horse Sto­ries (2003) and Gob­lin­proof­ing One’s Chick­en Coop (2012). Dus The Com­muter Pig Keep­er komt in een vertrouwde, ehm, stal terecht.

Eervolle vermelding

Hoewel ik over de inhoud zo mijn twi­jfels heb (de boekom­schri­jv­ing rept van “tools and prac­tices such as Earth based spir­i­tu­al­i­ty, shaman­ic teach­ings, move­ment and dance, and breath and sound work to teach women how to recon­nect to their fem­i­nine wis­dom”), is mijn eigen favori­et (puur op tal­ige gron­den): Love Your Lady Landscape.

Waarom? Het is een trocheïsche trime­ter die allitereert én ook nog eens een eufemisme bevat.

Bin­go!

Wat vind jij?