Bionlogisch

Zoek eens online op het woord milieu­vrien­delijk en je vin­dt een hoorn des overvloeds aan din­gen die zoge­naamd fijn zijn voor mens en pla­neet. Van energiebron­nen tot gewas­bescherming, en van tele­visi­etoestellen tot kraam­cadeaus. Zelfs voor milieu­vrien­delijke bam­boe-T-shirts draaien we onze hand tegen­wo­ordig niet meer om.

Biobewust
Biobe­wust

Maar ja, milieu­vrien­delijk is niet zo’n fijn woord. Er is niets mis mee, natu­urlijk, maar het is wel vijf let­ter­grepen lang en het rolt niet echt soe­pelt­jes over de tong. Geen won­der dus dat er andere woor­den te hulp geschoten zijn. Ze beteke­nen miss­chien niet hele­maal het­zelfde, maar komen (afhanke­lijk van hun con­text) een heel eind in de buurt, of bieden juist een verdere nuancer­ing. Ik denk dan aan kreten als duurza­am, groen, ecol­o­gisch en natu­urlijk.

De Groene Rev­o­lu­tie heeft zich ook in de keuken voltrokken – of, zo u wilt, in onze magen. We zijn ons er ter­dege van bewust gewor­den dat het niet goed is voor je gezond­heid om je vol te prop­pen met eten waarin aller­lei kun­st­matige smaak‑, geur- en kleur- en ver­du­urza­m­ingsstof­fen zit­ten. Of eten dat gek­weekt of geteeld is met behulp van chemis­che goed­jes om de groei of de rijping te ver­snellen, of om nare beestjes en ziek­tes op afs­tand te houden.

We zijn weer gaan waarderen, kor­tom, dat eten dat “puur” is iets extra’s heeft. Puur is dus ook al zo’n milieu­vrien­delijk tover­wo­ord­je. Maar in het winkelschap is het woord dat hier de groot­ste spier­ballen heeft toch wel biol­o­gisch. Niet voor niets heeft Albert Hei­jn zijn “groene” huis­merk de naam AH Biol­o­gisch gegeven.

Maar er is een kaper op de EKO-kust. Steeds vak­er hoor ik mensen “organ­isch” zeggen, daar waar ik biol­o­gisch zou verwacht­en. Miss­chien is dat een angli­cisme: het Engelse woord voor biol­o­gisch (in de voed­sel-zin van het woord) is immers organ­ic. Van Dale heeft het in ieder geval al wel opgenomen in deze nieuwe beteke­nis, dus miss­chien zijn de uren van biol­o­gisch al geteld…

Als extra nagel in de doo­d­skist heeft Albert nu ook besloten om de naam AH Biol­o­gisch te lat­en varen. Niet ten gun­ste van “AH Organ­isch”, gelukkig – zó trendy zijn ze nou ook weer niet. Hoewel? De nieuwe naam voor de pro­ducten die “gepro­duceerd, geteeld of ingekocht zijn met extra zorg voor mens, dier, natu­ur of milieu” wordt, hou je vast, AH puur&eerlijk. Dat is zo zuiver en zo oprecht dat er geen hoofdlet­ters of spaties aan te pas komen.

Het punt is alleen dat niet alle pro­ducten die puur en eerlijk zijn óók biol­o­gisch zijn. Daarom hanteert Albert Hei­jn ook nog de “AH puur&eerlijk biologisch”-lijn, waar­bij het eerste woord van de pro­duct­naam steeds biol­o­gisch is (met een kleine b, dat is puur­der en eerlijk­er). De con­sument moet intussen goed zijn best doen om het alle­maal nog te vol­gen, maar ja, de groei en bloei van een groen huis­merk is nu een­maal een, eh, organ­isch proces.


Update

In jan­u­ari 2015 kondigde Albert Hei­jn aan dat ze de pro­ductli­jn AH puur&eerlijk zouden stop­pen, omdat het te ver­war­rend was voor con­sumenten. De opvol­ger, je raadt het nooit, was… AH Biologisch.

Wat vind jij?