Veracity vs. voracity

Het zijn geen Engelse woor­den die je elke dag intikt: verac­i­ty en vorac­i­ty. Maar ze sche­len maar één let­ter en klinken ook bij­na hetzelfde.

Waar hebben we het over?

Woor­den met een heel andere herkomst kun­nen uitein­delijk toch erg op elka­ar gaan lijken.

Betekenis en gebruik

 • Verac­i­ty is het Engelse woord voor “waarhei­ds­getrouwheid”, “geloofwaardigheid”.
 • Vorac­i­ty is het Engelse woord voor “vraatzucht”.

Je kunt vorac­i­ty met iets meer van een korte o‑klank uit­spreken in de eerste let­ter­greep, maar dan nog bli­jft het ver­schil met de sjwa-klank van verac­i­ty heel klein. Met name in het Amerikaans-Engels is er vaak nauwelijks tot geen ver­schil in uitspraak.

Voorbeelden 

 • It’s the small details that give a his­tor­i­cal nov­el its verac­i­ty.
 • The police will assess the verac­i­ty of the witness’s statement.
 • The chil­dren ate the cake with enor­mous vorac­i­ty.
 • His vorac­i­ty stems from a poor child­hood, I think.

Even opletten

Deze bei­de zelf­s­tandi­ge naam­wo­or­den hebben een bijbe­horend bijvoeglijk naam­wo­ord. Respec­tievelijk: vera­ciousen vora­cious.

Er is wel een duidelijk ver­schil in gebruik bij bei­de duo’s. Bij verac­i­ty/vera­cious zul je vak­er het zelf­s­tandi­ge naam­wo­ord verac­i­ty tegenkomen; maar bij vorac­i­ty/vora­cious is het juist het bijvoeglijke naam­wo­ord vora­cious dat vak­er gebruikt wordt.

Sterk­er nog, in plaats van vorac­i­ty zul je waarschi­jn­lijk eerder nog zijn grote broer vora­cious­ness tegenkomen.

Weetje

Verac­i­ty stamt af van het Lati­jnse woord voor “waar” of “waarhei­ds­getrouw”: ver­ax. Via het Franse vérac­ité heeft dat zijn weg gevon­den naar het Engels, waar verac­i­ty sinds de vroege 17e eeuw in gebruik is.

Ook vorac­i­ty heeft Lati­jnse wor­tels, en wel in het woord voor “gulzig” of “hon­gerig”: vorax. En ook dit woord is via het Frans (vorac­ité) naar het Engels gereisd, waar het sinds de vroege 16e eeuw tot de woor­den­schat behoort.

Vorac­i­ty is dus oud­er van verac­i­ty – honger komt voor waarheid, kennelijk.

3 gedachtes over “Veracity vs. voracity”

 1. Wan­neer ik het goed begri­jp zijn bei­de woor­den dus leen­wo­or­den uit het Frans, wat zijn de oor­spronke­lijk Engelse ter­men in dit geval?? Met dank.

 2. Ik dacht, miss­chien ook eens het ver­schil uit­leggen tussen de Engelse “expla­na­tion” en “expli­ca­tion” …som­mige mensen denken dat die laat­ste niet bestaat en alleen maar uit het Frans werd overgenomen.

  mvg
  Hugo

Wat vind jij?