Taalterm van de week: Lettergreepwoord

De taal­term van deze week, let­ter­greep­wo­ord, is nogal ambitieus. Als hij aan het shop­pen is voor onderde­len, dan denkt hij zek­er niet te klein. Een klein schroe­f­je hier of een spijk­ert­je daar – hm, daar doet hij het niet voor. Nee, veel liev­er pakt hij meteen een half­fab­ri­caat of een kant-en-klare mod­ule. Dan ben je des te sneller klaar.

Definitie

Een let­ter­greep­wo­ord is een afko­rt­ing die (deels) is samengesteld uit de eerste let­ter­grepen van de samen­stel­lende woorden.

Voorbeelden

 • De hore­ca is een uitda­gende werkomgeving.
  → ho-re-ca = hotel, restau­rant, ca
 • Som­mige jonge fotografen zijn nog nooit in een doka geweest.
  → do-ka = donkere kamer
 • Doe mij maar een baco en wat borrelnootjes.
  → ba-co = Bacar­di cola
 • De jaar­lijkse Pride is voor de holebi-gemeen­schap een feestdag.
  → ho-le-bi = homo, lesbisch, bisek­sueel

Etymologie

Deze taal­term kan bij­na niet meer voor de hand liggend zijn:

 • let­ter­greep (klankgroep in een woord) + woord (een­heid van taal)

Ieder woord bestaat natu­urlijk uit min­i­maal één let­ter­greep, maar de clou is natu­urlijk dat een let­ter­greep­wo­ord is opge­bouwd uit let­ter­grepen die uit andere woor­den komen.

Weetje

Je zag het al in de defin­i­tie: dat woord­je (deels) tussen haak­jes. Er zijn namelijk ook afko­rtin­gen waar­van de bestand­de­len een mix zijn van let­ter­grepen en let­ters. Denk bijvoor­beeld aan:

 • BOVAG
  Bond van Auto­mo­biel­han­de­laren en Garage­houd­ers

Hier zie je dat van het eerste woord de eerste twee let­ters als let­ter­greep zijn overgenomen; van woor­den twee, drie en vijf de eerste let­ter; en dat het vierde woord hele­maal is weggelaten.

Is dit dan toch een let­ter­greep­wo­ord? Dat hangt ervan af hoe streng je bent in de defin­i­tie. Het is zek­er geen “puur” let­ter­greep­wo­ord, maar op zijn minst wel een mengvorm waar­bij een let­ter­greep­wo­ord in de mix zit.

Wat vind jij?