Fill in vs. fill out

Je zou denken: dit is een makkie. Fill in is invullen en fill out is uitvullen. Maar nee, het ligt iets gen­u­anceerder. Sterk­er nog: fill in en fill out beteke­nen het­zelfde. Nou ja, meestal dan. En zelfs dan is er nog een ver­schil in gebruik. Lees snel door om te ont­dekken hoe het pre­cies zit!

Waar hebben we het over?

Ver­wante vor­men van een woord kun­nen gaan­deweg gaan ver­schillen in hun beteke­nis en toepass­ing. Vaak zijn die ver­schillen region­aal.

Betekenis en gebruik

  • Fill in is een werk­wo­ord dat betekent: invullen (bijv. een for­muli­er).
  • Fill out is een werk­wo­ord dat betekent: invullen (bijv. een for­muli­er).

Je zou denken: die bei­de vor­men van “invullen” beteke­nen pre­cies het­zelfde, dus je hebt het gewoon voor het kiezen. Dat is deels waar, maar…

In het Amerikaans-Engels is er een voorkeur voor fill out en in het Brits-Engels is er een voorkeur voor fill in. In bei­de vor­men van het Engels wor­den bei­de vor­men van het werk­wo­ord herk­end en begrepen, maar er is een duidelijke ten­dens de ene of de andere kant op. Kijk maar.

Deze Google Ngram geeft voor fill in the form en fill out the form (“het for­muli­er invullen”) de fre­quen­tie van gebruik weer in het Brits-Engels.

En dit is de grafiek voor het Amerikaans-Engels.

Voorbeelden

  • Please fill in this appli­ca­tion form. [BrE]
  • Have you filled out your tax returns yet? [AmE]

Even opletten

Het werk­wo­ord fill in kan óók beteke­nen: invallen (voor iemand anders). In die beteke­nis is er geen ver­schil tussen bei­de soorten Engels.

  • Who will fill in for our teacher next week? [BrE en AmE]

Weetje

Je zult het al gezien hebben: na de inlei­d­ing bove­naan is de Ned­er­landse term uitvullen niet meer teruggekomen. Als dat in het Engels ken­nelijk niet fill out is, wat is dan wel het juiste woord?

Eerst even dit, voor de volledigheid. “Uitvullen” is een drukker­sterm die ook van toepass­ing is op mod­erne tek­stver­w­erk­ers zoals Microsoft Word. Als een alin­ea zow­el links als rechts een rechte, ver­ti­cale kantli­jn heeft, dan is de tekst “uit­ge­vuld”.

De juiste Engelse term voor uitvullen is: jus­ti­fy. De alter­natieven zijn align left (links uitli­j­nen), cen­ter (cen­tr­eren) en align right (rechts uitli­j­nen).

Wat vind jij?