Taalterm van de week: Grafdicht

De taal­term van deze week, grafdicht, is een beet­je somber. Je tre­ft hem nooit op de gelukkig­ste dag van zijn lev­en. Maar hij is ook hoopvol, want hij weet dat het lev­en niet alti­jd over rozen gaat. Bij hem kun je alti­jd terecht voor een troos­t­ende arm om je schouders.

Definitie

Een grafdicht kan twee din­gen zijn:

  1. Een gedicht als opschrift op een grafsteen. 
  2. Een gedicht ter her­denk­ing van een overledene.

In die laat­ste beteke­nis kan je ook de vol­gende ter­men tegenkomen: lijkdichtrouwdichtlijkklacht,rouwgedicht en treur­dicht.

Voorbeelden

Op het graf van William Shake­speare in Strat­ford-upon-Avon staat het vol­gende grafdicht:

Good friend, for Jesus’ sake forebeare
To digg the dust enclosed heare;
Bleste be the man that spares thes stones,  
And curst be he that moves my bones

In rouwad­ver­ten­ties en over­li­j­den­skaarten staat soms ook een klein treur­dicht. Een voor­beeld (van Greet Jonk-Com­man­deur) uit een recente adver­ten­tie in de krant:

Als ik hier niet meer woon 
in het land van jou en mij
bedenk dan dat ik ergens ben 
zonder land en jaargetij.

Ik zweef daar door de ruimte
lichter dan een veer
en kijk zonder zorgen
liefdevol op jullie neer.

Etymologie

Dit is een samen­stelling die zichzelf min of meer uitlegt:

  • graf (let­ter­lijk of als ver­wi­jz­ing naar de dood) + dicht (gedicht)

Weetje

Een gedicht op een graf­s­teen (beteke­nis 1 hier­boven) is een bij­zon­dere vorm van een graf­schrift. Graf­schriften hoeven geen gedicht te zijn, maar het kan wel.

Wat vind jij?