Sneaked vs. snuck

Wat is de verleden tijd van het Engelse werk­wo­ord sneak? Vol­gens som­mi­gen moet het sneaked zijn, maar anderen geven de voorkeur aan snuck. Maakt het iets uit qua beteke­nis? En zo nee, is er dan toch een­t­je “fout” en een­t­je “goed”? We zoeken het uit!

Waar hebben we het over?

Het taal­ge­bruik ontwikkelt zich gaan­deweg, en soms zelfs in de omge­keerde richting.

Betekenis en gebruik

  • Sneaked is de verde­len tijd van het werk­wo­ord sneak, dat “glip­pen”, “sluipen” of “heimelijk doen” betekent.
  • Snuck is de verde­len tijd van het werk­wo­ord sneak, dat “glip­pen”, “sluipen” of “heimelijk doen” betekent.

Wacht even… is er dan hele­maal geen ver­schil? Nou nee. In dit geval heeft een werk­wo­ord zow­el een regel­matige als een onregel­matige verleden tijd. Toch is hier wel iets meer over te vertellen – maar eerst wat voorbeelden.

Voorbeelden 

  • Did you notice that Peter snuck/sneaked away at the par­ty yesterday?
  • I was sup­posed to stay home, but I snuck/sneaked out to get some pizza.
  • Kel­ly gave me such a fright when she snuck/sneaked up on me like that!

Even opletten

In veel tal­en heb je regel­matige en onregel­matige werk­wo­or­den. In het Engels is to dance bijvoor­beeld regel­matig (I dancedancedhave danced) en to be onregel­matig (I amwashave been).

Onregel­matige werk­wo­or­den neigen ernaar om gaan­deweg de regel­matige vorm over te nemen, met name als ze niet heel vaak gebruikt wor­den. Zo heb je nu voor learn naast learnt ook learned, en voor dream naast dreamt ook dreamed. (In deze ontwik­kel­ing loopt het Amerikaans-Engels trouwens voor op het Brits-Engels.)

Maar in het geval van sneaked en snuck is het omge­keerde het geval! Tot de 19e eeuw was de regel­matige vorm sneaked de norm. Maar gaan­deweg is daar de nieuwe, onregel­matige vorm snuck bijgekomen. Nie­mand weet pre­cies waarom.

Weetje

Net als bij learned en dreamed is ook snuck pop­u­laird­er in de VS dan in het VK. Maar vol­gens onder­zoek­ers bij Har­vard Uni­ver­si­ty neemt het aan­tal gebruik­ers van snuck elk jaar toe, dus als deze trend doorzet zal sneakeduitein­delijk het onder­spit moeten delven…

Bonus-weet­je
Ook in het Ned­er­lands zie je deze ver­schuiv­ing van onregel­matig (“sterk”) naar regel­matig (“zwak”). Denk aan woei als verleden tijd van waaien, dat gaan­deweg ver­van­gen wordt door waaide. Of aan dorst als verleden tijd van dur­ven, dat gaan­deweg ver­van­gen wordt door durfde. Ken jij nog meer voorbeelden?

Wat vind jij?