Mindful vs. mindfull

Het zijn van die vra­gen die steeds weer boven komen dri­jven: is het nou mind­ful (met één l) of mind­full (met twee)? Op de automa­tis­che piloot doe je het al snel ver­keerd, maar is die piloot wel goed afgesteld? Ga lekker in de lotushoud­ing zit­ten, en dan leggen we het haarfi­jn uit.

Waar hebben we het over?

Woor­den kun­nen gaan­deweg van vorm veran­deren, en soms neemt een nieuwere vari­ant het roer over als standaardspelling.

Betekenis en gebruik

  • Mind­ful betekent: bewust, gefo­cust, zon­der afleidingen.
  • Mind­full is een pop­u­laire mis­spelling van mind­ful; deze dien je dus te vermijden.

Voorbeelden 

  • Mind­ful lev­en is hele­maal van deze tijd.
  • In stress­si­t­u­aties helpt het als je mind­ful naar je prob­le­men kunt kijken.
  • Als Stel­la een mind­ful zen­mo­men­t­je heeft, hoort ze totaal niet wat ik zeg.

Even opletten

De ver­lei­d­ing om “mind­full” te spellen is begri­jpelijk: zet de Engelse woor­den mind en full bij elka­ar en klaar is Kees. En: de voor­lop­ers van woor­den als mind­fulbeau­ti­ful en cheer­ful kon­den in het Ouden­gels inder­daad zow­el met één als twee l’en gespeld wor­den. Maar gaan­deweg is de spelling ges­tandaardis­eerd, en nu is voor het achter­voegsel -ful de schri­jfwi­jze met een enkele l de enige juiste.

Overi­gens stond in het Ouden­gels en Mid­de­len­gels de toevoeg­ing ful vaak niet na, maar vóór het woord waaraan het was gekop­peld. Denk aan een woord als ful-last­ing, dat “duurza­am” betek­ende (in de zin van: bli­jvend, onverslijtbaar).

Je ziet deze begin­posi­tie van het idee van “vol-heid” in het Ned­er­lands nog steeds terug in woor­den als volkomenvolledig en vol­bloed.

Weetje

Tegen­wo­ordig is het vooral het van mind­ful afgelei­de zelf­s­tandig naam­wo­ord mind­ful­ness dat furore maakt onder (zelf)bewuste lieden. En voor de goede orde: ook dat woord spel je met één l – het is dus niet “mind­full­ness”.

Bonus-weet­je
Voor het Engels geldt pre­cies het­zelfde, dus stiekem is dit ook een Engelse TaalTip. Overi­gens kom je daar de ver­dubbel­ing van de l wél tegen in het aan mind­ful ver­wante bij­wo­ord: mind­ful­ly

Een voor­beeld: Peo­ple who go through life mind­ful­ly tend to be hap­pi­er.

Bonus-bonus-weet­je
Het eigen­ti­jdse woord mind­ful­ness betekent in het Ned­er­lands en het Engels ongeveer het­zelfde. Maar het Engelse mind­ful kan meerdere din­gen beteke­nen: “bewust van”, “denk­end aan”; maar ook “opmerkza­am”, “bedachtza­am”. 

Denk aan: Par­ents tend to be very mind­ful of their respon­si­bil­i­ties. Of: The mind­ful politi­cian chose his words care­ful­ly.

Abonneer
Laat het weten als er
guest
2 Comments
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Hugo Vandenabeele

het ware hand­ig geweest het mooie Ned­er­land­stal­ige woord te geven voor mind­ful en mind­ful­ness zodat die weer in zwang geraken…in dezelfde zin als volkomen; volledig, voltal­lig, lijkt me iets als vol­be­wust en zelfs bewustvol (of gewoon bewust) aan­vaard­baar – tegen­over onbe­wust of bewusteloos…