Marieke’s vs. Mariekes

In het Ned­er­lands ben je eerder geneigd om “de auto van Piet” te zeggen, en niet “Piets auto”. Of moet dat toch “Piet’s” zijn, met een apos­trof? En hoe zit dat als een naam eindigt op een klink­er, zoals bij “Marieke” – wel of geen apos­trof? We leggen het haarfi­jn uit!

Waar hebben we het over?

Bij som­mige taal­regels moet je een keuze mak­en, afhanke­lijk van de con­text. Dan is het alti­jd goed om even extra op te let­ten.

Betekenis en gebruik

  • Marieke’s is een veel gebruik­te, maar strikt genomen incor­recte bezit­telijke vorm van Marieke.
  • Mariekes is de cor­recte bezit­telijke vorm van Marieke.

De gron­dregel is dat je de bezit­telijke -s alti­jd aan het woord vast schri­jft, ten­z­ij er daar­door prob­le­men met de uit­spraak ontstaan.

Zo kri­jgt Freds goud­vis geen apos­trof, maar Sonja’s parki­et wel, omdat in “Son­jas” de a-klank zou veran­deren van een lange [aa] in een korte [a].

Voorbeelden

  • Ik heb Tinekes nieuwe vriend nog niet ont­moet.
  • Marco’s huis ligt aan het water.
  • Bey­on­cés muziek is heel pop­u­lair.
  • Trumps immi­gratiemaa­trege­len zor­gen voor veel onzek­er­heid.
  • Ruttes nieuwe kabi­net bestaat uit 16 min­is­ters en 8 staatssec­re­taris­sen.

Even opletten

Zoals je ziet heeft het feit alleen dat een woord of naam eindigt op een klink­er geen invloed op de keuze voor wel of geen apos­trof. Je moet echt kijken naar de uit­spraak.

Eindigt een woord of naam al op een -s (of een hoor­bare s-klank), dan voeg je alleen maar een apos­trof toe:

  • Frans’ ideeën zijn alti­jd de moeite waard.
  • Mar­tin Gar­rix’ con­cert was fan­tastisch.

Weetje

Bij merk­na­men zie je vaak dat schri­jvers ervoor kiezen om toch een apos­trof te gebruiken, ook als dat niet per se hoeft. Je voorkomt daarmee dat het “woord­beeld” van de merk­naam ver­sto­ord wordt.

Strikt genomen zou je bijvoor­beeld moeten schri­jven: Apples pro­ducten. Maar daarmee lijkt het alsof er een nieuw, onbe­doeld woord ontstaat: apples. Je kunt er dan voor kiezen om toch Apple’s pro­ducten te schri­jven, en zo de merk­naam Apple meer “los” van de -s te lat­en staan.

Wat vind jij?