Leaseauto vs. lease-auto

Het woord lease eindigt op een klink­er en het woord auto begint er met een. Moet je dan in “lease+auto” een streep­je zetten om de twee delen van de samen­stelling uit elka­ar te houden?

Waar hebben we het over?

De spelling van een taal is vast­gelegd in regels, en vaak ook uit­zon­derin­gen op die regels. Maar het is niet alti­jd makke­lijk om te weten wan­neer zo’n uit­zon­der­ing van toepass­ing is.

Betekenis en gebruik

  • Een leaseau­to is een auto die je niet koopt, maar via een lease­maatschap­pij huurt.
  • Lease-auto is een foutieve spelling van leaseau­to.

De ver­lei­d­ing om “lease-auto” te schri­jven is begri­jpelijk: het lijkt alsof deze samen­stelling in het mid­den zoge­naamde “bot­sende klink­ers” heeft. Maar een e gevol­gd door een a geldt niet als klink­er­bots­ing.

Er zijn meer woor­den waarin de e+a com­bi­natie in een samen­stelling voorkomt, zoals je ziet in de voor­beelden hieron­der.

Voorbeelden

  • Mor­gen komt mijn nieuwe leaseau­to
  • De regio heeft sinds het autono­mieakko­ord een meer zelf­s­tandig bestu­ur.
  • Soft­wareagen­ten zoals chat­bots wor­den steeds slim­mer.

Even opletten

Er is sprake van klink­er­bots­ing als de achter elka­ar geschreven klink­ers samen een andere klank vor­men dan bedoeld is, en er dus ver­war­ring zou kun­nen zijn over de uit­spraak. In zo’n geval geldt een uit­zon­der­ing op de gron­dregel dat je samen­stellin­gen aan elka­ar schri­jft, en plaats je een liggend streep­je tussen de woord­de­len.

Bijvoor­beeld: een e gevol­gd door een u lees je als “eu”, en de neig­ing is dan om dat uit te spreken als de mid­del­ste klank in deur. In een woord als soft­ware-update is dat juist niet de bedoel­ing, en daarom plaats je een streep­je tussen de bei­de delen van de samen­stelling.

Weetje

Bij de vol­gende com­bi­naties is er sprake van klink­er­bots­ing:
a+a, a+e, a+i, a+u, e+e, e+i, e+u, i+e, o+e, o+i, o+o, o+u, u+i, u+u

En bij deze com­bi­naties is er géén klink­er­bots­ing:
a+o, e+a, e+o, i+a, o+a, u+a, u+e, ij+i, ij+ij, a+y, y+a, y+e, y+i, y+u

Een geval apart is de com­bo i+j. De j is weliswaar geen klink­er, maar komt wel voor in de let­ter­com­bi­natie ij, die klinkt als ei. Daarom zet je in een woord als ski-jack toch een streep­je, om uit­spraakver­war­ring te voorkomen.

Wat vind jij?