Hey vs. hé

Het lev­en zit vol ver­rassin­gen. Maar wat zeg je als je zo’n onverwachte wend­ing tegen het lijf loopt? Is het “hey!”, of “hé!”, of miss­chien “hee!”, of anders “he!”, of zelfs “hej!…? Keuze te over, zou je zeggen – maar er is er maar een­t­je die er met de pri­js van­door gaat. In het Ned­er­lands dan.

Waar hebben we het over?

Diakri­tis­che tekens geven aan­wi­jzin­gen voor de uit­spraak van een woord. Maar in ver­schil­lende tal­en kun­nen daar andere con­ven­ties voor bestaan.

Betekenis en gebruik

 • Hey is een Engels tussen­werpsel voor “hé” of “hoi”. Het is de tegen­hang­er van het Ned­er­landse .
 • Hé is een tussen­werpsel waarmee je ver­won­der­ing uit­drukt, de aan­dacht vraagt of iemand begroet.

Soms zie je ook de spelling “hee” voor , maar die geldt niet als cor­rect. Het­zelfde geldt voor de schri­jfwi­jze “he”, waar­bij het accent hele­maal wegvalt.

Voorbeelden 

 • , wat doe jij hier?
  Hey, what are you doing here?
 • ! Kunt u ons even helpen?
  Hey! Can you help us please?
 • , leuk je weer te zien!
  Hey, nice to see you again!

Even opletten

Het Ned­er­lands heeft, zoals bij­na alle tal­en, veel woor­den uit het Engels overgenomen. Daar­door is hey, met name onder jon­gere taal­ge­bruik­ers, aan een opmars bezig. In de schri­jf­taal dan, want in spreek­taal kun je het ver­schil niet horen.

Een enkele keer kom je nog een andere vari­ant tegen. Bijvoor­beeld in de com­mu­ni­catie voor IKEA: die kiezen steev­ast voor de Zweedse spelling hej.

Weetje

Soms zie je ook  geschreven waar er  bedoeld wordt. Maar dat onder­scheid is onver­bid­delijk: zeg je [hee] (rijmt op “zee”), dan schri­jf je ; zeg je [heh] (zoals “het” zon­der de t), dan schri­jf je .

Wat vind jij?