Grey vs. gray

Wat kri­jg je als je een beet­je Engels wit mengt met wat Engels zwart? Grey, zou je dan zeggen – of moet dat toch grayzijn? En als ze alle­bei kun­nen, hoe kies je dan de juiste vorm? Zijn er ook gevallen waarin je het niet voor het kiezen hebt? We gaan op onder­zoek naar dit “gri­jze” taalgebied!

Waar hebben we het over?

Van som­mige woor­den zijn er meerdere ver­sies in omloop. Per regio of taal­ge­bied kan er dan een voorkeur voor de ene of de andere vari­ant zijn.

Betekenis en gebruik

  • Grey is het Engelse woord voor gri­js, in de spelling die het meest voorkomt in het Brits-Engels.
  • Gray is het Engelse woord voor gri­js, in de spelling die het meest voorkomt in het Amerikaans-Engels.

Voorbeelden 

  • I can’t believe my hair is already turn­ing grey/gray!
  • Eth­i­cal ques­tions are rarely black or white: there’s a big grey/gray area in between.

Ook bepaalde woord­com­bi­naties waarin “gri­js” voorkomt hebben twee vari­anten, zoals gray mat­ter/grey mat­ter voor de gri­jze cellen in ons brein, en de dier­soorten gray wolf/grey wolf en gray squir­rel/grey squir­rel.

Even opletten

Er zijn ook namen en titels waarin de spelling van grey/gray wel degelijk vastligt, aan bei­de kan­ten van de oceaan. Denk aan de tv-serie Grey’s Anato­my en de theesoort Earl Grey.

De serie Grey’s Anato­my (met een e) is trouwens ver­noemd naar een befaamd medisch hand­boek geschreven door de Engelse anatomist Hen­ry Gray. Dit boek ver­scheen voor het eerst in 1858 onder de titel Anato­my: Descrip­tive and Sur­gi­cal, Anato­my of the Human Body, maar dat werd al snel verko­rt tot Gray’s Anato­my: Descrip­tive and Applieden lat­er Gray’s Anato­my (met een a!). 

De titel van de serie ver­wi­jst speels naar dit boek, via de achter­naam van de tit­u­laire hoofd­per­soon, Mered­ith Grey.

Hen­ry Gray en Mered­ith Grey

Let op! Iro­nisch genoeg heeft de Britse arts dus de spelling die in Ameri­ka het meest gang­baar is, en heeft de Amerikaanse serie de spelling die in Groot-Brit­tan­nië het meest voorkomt.

Weetje

Bei­de spellin­gen van grey/gray bestaan al eeuwen. Ze gaan uitein­delijk terug op het Ouden­gelse græg, dat op zijn beurt weer afs­tamt van het Pro­toger­maanse gre­wa en ook ver­want is aan het Ned­er­landse woord grauw.

Wat vind jij?