Gourmet vs. gourmand

De woor­den gourmet en gour­mand hebben alle­bei te mak­en met een voor­liefde voor eten. Daarom is het makke­lijk om ze door elka­ar te halen, maar er is wel degelijk een ver­schil in beteke­nis. We serveren deze TaalTip spe­ci­aal voor alle fijn­proev­ers en lekker­bekken!

Waar hebben we het over?

Als twee woor­den een soort­gelijke spelling hebben en ook nog een ver­wante beteke­nis, ligt ver­war­ring op de loer.

Betekenis en gebruik

  • Een gourmet is een fijn­proev­er, iemand die veel weet over eten en drinken, een con­nais­seur.
  • Een gour­mand is een lekker­bek, iemand die graag veel eet en van goed eten houdt. Een vrouwelijke lekker­bek kun je ook een gour­mande noe­men.

Zoals je ziet ver­wi­jzen gourmet en gour­mand alle­bei naar iemand die van lekker eten en drinken houdt. Bij gourmet ligt de nadruk op de ver­fi­jnde smaak van de liefheb­ber; bij gour­mand ligt de nadruk op zijn of haar eetlust.

Anders gezegd: bij de gourmet draait het meer om de kwaliteit, en bij de gour­mand meer om de kwan­titeit.

Daarmee is natu­urlijk niet gezegd dat een gourmet niet óók een gour­mand kan zijn. Kijk naar de riem­maat van menig chef-kok!

Voorbeelden

  • Jacques is zo’n gourmet, die zul je nooit bij de snack­bar zien.
  • Dit dorp­srestau­rant is een ware beleve­nis, zelfs voor een gourmet.
  • Karin is zo’n gour­mand: dit is al haar derde zak chips!
  • Je zult een gour­mand niet snel een beschei­den por­tie zien opschep­pen.

Even opletten

Het woord gourmet heeft er inmid­dels een zus­je bij gekre­gen. Het is namelijk ook omge­toverd tot een werk­wo­ord: gourmet­ten.

De ironie is dat een avond­je gourmet­ten (waar­bij alle gas­ten aan tafel met kleine pan­net­jes hun eigen minigerecht­en klaar­mak­en) waarschi­jn­lijk juist eerder besteed is aan een gour­mand in plaats van een gourmet!

Weetje

In het Engels bestaat het­zelfde onder­scheid tussen deze twee woor­den. Maar daar ver­wi­jst gourmet niet alleen naar mensen, want het is ook een bijvoeglijk naam­wo­ord. Je kunt bijvoor­beeld spreken over a gourmet restau­rant of a gourmet dessert.

Wat vind jij?