First floor vs. second floor

Je zou denken: een koe is een koe is een koe. En de eerste verdieping is de eerste verdieping is de eerste verdieping. Maar in het Engels ligt dat iets gen­u­anceerder, want de first floor is niet alti­jd de eerste, en de sec­ond floor niet alti­jd de tweede. Hoe zit dat?

Waar hebben we het over?

Er zijn veel ver­schillen tussen het Engels in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Stat­en. Denk maar aan de spelling van colour en col­or, de uit­spraak van toma­to (“to-mah-to” en “to-may-to”), en woord­keuzes zoals lor­ry en truck. Maar soms zit het ver­schil zelfs in zoi­ets kleins als een rangtel­wo­ord.

Betekenis en gebruik

  • De first floor is in het Brits-Engels wat we in Ned­er­land de eerste verdieping (van een gebouw) noe­men.
  • De sec­ond floor is in het Brits-Engels wat we in Ned­er­land de tweede verdieping (van een gebouw) noe­men.

Je zou denken: dat spreekt hele­maal voor zich, waarom hebben we het hier über­haupt over? Maar je hebt al gezien dat in de omschri­jv­ing van de beteke­nis steeds staat: “in het Brits-Engels”.

Want in het Amerikaans-Engels is de first floor namelijk onze begane grond! En wat wij de eerste verdieping noe­men, heet in het Amerikaans-Engels de sec­ond floor.

Dan rest nog de vraag hoe een Amerikaanse first floor, en dus de Ned­er­landse begane grond, in het Brits-Engels heet. Het antwo­ord is sim­pel: ground floor.

Samengevat in een schema:

Voorbeelden

  • My office is on the first floor, so you’ll have to take the stairs. [BrE]
  • My office is on the first floor, so you won’t need to climb the stairs. [AmE]
  • From the hotel lob­by, it’s just one flight of stairs up to the sec­ond floor. [AmE]
  • Did you real­ly walk all the way down to the ground floor? [BrE]

Even opletten

We kijken hier naar de voor­beelden first floor en sec­ond floor, maar het ver­schil tussen Brits- en Amerikaans-Engels (en dus ook tussen het Ned­er­lands en het Amerikaans-Engels) bli­jft natu­urlijk over de volle hoogte van een gebouw bestaan.

Wat bij ons de zes­de verdieping van een gebouw is, heet in het Amerikaans-Engels de sev­enth floor. En onze 42e verdieping is daar de 43rd floor, etc.

Maar in de meeste gevallen merk je daar niets van, want in plaats van verdiepin­gen te tellen volg je gewoon de num­mer­ing in de lift of het trap­pen­huis.

Weetje

Het hangt ervan af hoe de lift is ingedeeld, maar in Amerikaanse liften ont­breekt vaak de knop voor de eerste verdieping. Of beter gezegd, die knop is genum­merd als de tweede verdieping, de sec­ond floor.

Kijk maar naar deze foto:

Je ziet dat de lift van de garage naar de lob­by naar de “2e verdieping” gaat! Dat is dus onze eerste verdieping, en er is geen knop met een “1” erop.

Wat vind jij?