Counsel vs. council

De pres­i­dent van de Verenigde Stat­en heeft een juridisch raadgev­er die de func­tie van “White House Counsel/Council” draagt. En de “Euro­pean Counsel/Council” is de poli­tieke instelling waarin de regeringslei­ders van de EU-lan­den verenigd zijn. Weet jij welke spelling je in die twee zin­nen moet kiezen?

Wat is pre­cies het ver­schil tussen een coun­sel en een coun­cil? Als je dat niet zek­er weet, ben je niet alleen. Ook onder Engelssprek­enden is dit een veel gestelde vraag.

Waar hebben we het over?

Bij woor­den die homo­fo­nen zijn maar geen homo­gram­men, moet je alti­jd even extra oplet­ten om de juiste spelling te gebruiken.

Betekenis en gebruik

  • Een coun­sel is een per­soon die iemand anders van goede raad voorzi­et, met name op juridisch gebied.
  • Een coun­cil is een comité, ver­gader­ing of raad die besluiten neemt of aan­bevelin­gen doet.

Anders gezegd: een coun­sel is een adviseur of adviesor­gaan, een coun­cil is een bestu­ur­sor­gaan.

Een coun­sel kan in the­o­rie uit slechts één per­soon bestaan, maar een coun­cil brengt alti­jd meerdere mensen samen.

Let op! Het woord coun­sel is daar­naast ook een werk­wo­ord dat “raad geven” betekent én het kan ver­wi­jzen naar het advies zelf. Coun­sel heeft dus een trio aan ver­wante betekenis­sen: (juridisch) adviseur, advis­eren en advies.

Voorbeelden

  • The Pres­i­dent will meet with the White House Coun­sel tonight to dis­cuss the cri­sis.
  • Can you coun­sel me on how to respond to these alle­ga­tions?
  • It was such a sticky sit­u­a­tion… Thank you for offer­ing your coun­sel.
  • The Euro­pean Coun­cil final­ly came to a deci­sion on the EU’s defense bud­get.
  • The firm’s legal coun­sel had coun­seled the board mem­bers to fol­low the munic­i­pal coun­cil’s reg­u­la­tions.

Even opletten

Het Engels kent ook het woord coun­selor (Brits-Engels: coun­sel­lor), dat óók “raadgev­er” betekent. Maar dit woord heeft een bredere beteke­nis, naast de juridis­che lad­ing van coun­sel.

Je kunt bijvoor­beeld een mar­riage coun­selor hebben, of een debt coun­selor, of een school coun­selor. In zo’n con­text zou je min­der snel kiezen voor het woord coun­sel.

Daar­naast heb je ook de term coun­cil­lor, dat betekent: een lid van de raad.

Ook hier moet je dus goed oplet­ten om ze uit elka­ar te houden:

  • The coun­cil­lor had to step down when it was revealed he had act­ed as a coun­selor for his brother’s invest­ment com­pa­ny.

Weetje

Het was je miss­chien al opgevallen, maar in het Ned­er­landse woord raad over­lap­pen ook bei­de betekenis­sen, par­al­lel aan coun­sel en coun­cil.

Aan de coun­sel-kant heb je ter­men zoals: goede raad, raadgev­er, raad­slieden, aan­raden, ten einde raad zijn.

En aan de coun­cil-kant vind je ter­men zoals: gemeen­ter­aad, Raad van State, raad­huis, de Hoge Raad, Raad van Com­mis­saris­sen.

Wat vind jij?