Zoveel mogelijk vs. zo veel mogelijk

Als je “zoveel mogelijk” schri­jft, moet dat dan eigen­lijk “zo veel mogelijk” zijn, mét die extra spatie? Is er miss­chien een ver­schil in beteke­nis – en zo ja, zijn bei­de vor­men dan goed? We proberen zo+veel mogelijk duidelijkheid te schep­pen!

Waar hebben we het over?

In som­mige gevallen gelden in het Ned­er­lands strenge regels voor wat wel en niet “cor­rect” is. Maar in andere gevallen bestaan meerdere schri­jfwi­jzen broed­er­lijk naast elka­ar.

Betekenis en gebruik

 • Zoveel mogelijk is een onbepaald tel­wo­ord waarmee je aangeeft dat iets in de max­i­male mate gebeurt, bestaat of plaatsvin­dt.
 • Zo veel mogelijk is een onbepaald tel­wo­ord waarmee je aangeeft dat iets in de max­i­male mate gebeurt, bestaat of plaatsvin­dt.

Kor­tom: bei­de zijn goed.

Vroeger hoorde je wel dat alleen zo veel mogelijk cor­rect was, als tegen­pool van zo weinig mogelijk, ook omdat zoveel een onbepaalde hoeveel­heid aangeeft (“twintig euro zoveel”). Maar bei­de vor­men zijn volop in gebruik in de lev­ende taal, en de schri­jfwi­jze zoveel mogelijk is duidelijk de pop­u­lairste van de twee.

Voorbeelden

 • We gaan zoveel / zo veel mogelijk mensen uitn­odi­gen.
 • Ons team probeert zoveel / zo veel mogelijk de wensen van de com­missie uit te voeren.

Even opletten

Je kunt de keuze tussen zoveel en zo veel ook op andere plaat­sen tegenkomen. Ook daar geldt vol­gens de taalau­toriteit­en meestal dat je voor bei­de vor­men kunt kiezen.

 • Ik heb er al zoveel / zo veel over geho­ord.
 • Hij gaapt zoveel / zo veel dat ik er zelf moe van wordt.
 • Ze moet nog zoveel / zo veel rege­len voor haar reis.
 • We had­den zoveel / zo veel plezi­er op de spel­let­je­savond.

Als vuistregel kun je aan­houden: kun je in de zin zoveel ver­van­gen door zo weinig (ook al wordt de beteke­nis onzin­nig), dan kun je het ook als zo veel spellen. Weet je het niet zek­er? Kies dan voor zoveel.

Weetje

Toch zijn er ook gevallen waarin zoveel echt de voorkeur heeft. Je zag hier­boven al het gebruik als onbepaalde hoeveel­heid, maar het kan ook dichter in de buurt van “zoi­ets” zijn. Een paar voor­beelden.

 • Dit boek was spot­goed­koop: het kostte maar twee euro zoveel.
 • Zoveel mensen, zoveel menin­gen.
 • Als Mar­co zegt ‘best oké’, dan bedoelt hij zoveel als ‘geweldig’.
 • Als jul­lie mor­gen al kun­nen komen, zoveel te beter!

Er zijn ook sit­u­aties denkbaar waar de keuze tussen zoveel of zo veel een betekenisveran­der­ing met zich mee­brengt:

 • Ik vind de nieuwe ver­sie zoveel beter.
  → de nieuwe ver­sie is aan­merke­lijk beter
 • Ik vind de nieuwe ver­sie zo veel beter.
  → de nieuwe serie is op deze manier veel beter

2 gedachtes over “Zoveel mogelijk vs. zo veel mogelijk”

 1. Wie die taalau­toriteit­en zijn weet ik niet en ik heb er ook lak aan. Er zijn geen wet­telijke voorschriften.
  In dit geval is er nóg een fac­tor in het ‘ged­ing’ : de klem­toon. Als die zwaar op de eerste O bedoeld is, lijkt mij de splits­ing voor de hand te liggen.

  1. In dit geval ben ik te rade gegaan bij Onze Taal en de Taalu­nie. Die laat­ste schri­jft de regels voor die ver­plicht zijn voor over­heid en onder­wi­js -- maar als mijn eigen ervar­ing met com­mu­ni­catie vanu­it het onder­wi­js enige indi­catie is, wordt er volop tegen diezelfde regels gezondigd. ;-)

   Je hebt hele­maal gelijk: de klem­toon is ook een fac­tor. Ik denk dat de meeste mensen bij de losse woor­den "zo veel mogelijk" de klem­toon lat­en vallen op het woord veel. Maar bijvoor­beeld bij "onze kinderen hebben zo veel speel­go­ed!" weer op het woord zo. Ik heb zelfs het idee dat je met de klem­toon ook de gevoel­swaarde kunt lat­en ver­schuiv­en. Vergelijk maar:

    - We hebben zóveel prob­le­men. (over­don­derd, paniek­erig)
    - We hebben zovéél prob­le­men. (gelat­en, ver­sla­gen)

Wat vind jij?