You and I vs. you and me

Als je zo nu en dan twi­jfelt over of je nu “you and I” of you and me” moet zeggen, dan ben je niet alleen. Ook onder Engelssprek­enden is dit een heikel punt waarover soms ste­vig gede­bat­teerd wordt. Dus, eens en voor alti­jd: hoe zit het nou?

Waar hebben we het over?

Bij com­bi­naties van woor­den of uit­drukkin­gen die erg op elka­ar lijken en die alle­bei goed (kun­nen) zijn, is het soms lastig om de juiste vorm te kiezen.

Betekenis en gebruik

  • You and I is de Engelse tegen­hang­er van jij en ik.
  • You and me is de Engelse tegen­hang­er van jou en mij.

Als vuistregel kun je aan­houden: ver­vang you and I/you and me door alleen I of me, en je ziet meteen welke vorm de juiste is.

Voorbeelden

  • Meryl says you and I can’t solve this prob­lem.
  • I think these seats are for you and me.

Even opletten

Je ziet meteen waarom deze Engelse taalk­west­ie gek genoeg voor sprek­ers van het Ned­er­lands makke­lijk­er is dan voor de native speak­ers.

In het Engels kan you zow­el het onder­w­erp van een zin zijn als een lij­dend voor­w­erp of meew­erken voor­w­erp. Maar in het Ned­er­lands veran­dert het onder­w­erp jij in die gevallen in jou. Oftewel: in het Engels veran­dert maar een van de twee per­soon­lijke voor­naam­wo­or­den, maar in het Ned­er­lands veran­deren ze alle­bei.

Probeer het maar uit: in de eerste voor­beeldzin hier­boven zou je in het Ned­er­lands alti­jd kiezen voor jij en ik. Maar in de tweede zin zou je zek­er kiezen voor jou en mij. Je ziet dat al meteen aan het eerste woord: jij of jou. Maar in het Engels is dat eerste woord in bei­de gevallen gelijk: you. Van­daar de ver­war­ring.

Weetje

Pre­cies dezelfde log­i­ca kun je ook loslat­en op com­bi­naties zoals:

  • you and he / you and him
  • you and she / you and her
  • you and they / you and them

Maar die zul je niet zo vaak tegenkomen als you and I of you and me.

Bonus-weet­je:
Een veel gebruik­te uit­drukking is between you and me. Die zie je ook wel eens in de vorm “between you and I”, maar die is alti­jd fout.

Dat kun je makke­lijk check­en met dezelfde truc als hier­boven: je zou alti­jd zeggen tussen jou en mij, en nooit “tussen jij en ik”.

 

Wat vind jij?