Taalterm van de week: Elatief

De taal­term van deze week, elatief, laat iedereen achter zich. Hij neemt er geen genoe­gen mee om de win­naar te zijn. Nee, hij moet zich de über­win­naar kun­nen noe­men – voor min­der doet hij het niet.

Definitie

De elatief is de absolute overtr­e­f­fende trap. Hij valt daarmee buiten, of miss­chien boven, de gebruike­lijke trap­pen van vergelijk­ing.

Een “gewone” overtr­e­f­fende trap geeft aan dat iets bove­naan staat in vergelijk­ing met iets anders. Oftewel: goed, beter, best. Met een elatief geef je aan dat er niets anders is wat ergens boven staat, dus ook niet in een andere vergelijk­ing. Oftewel: beter dan best.

De elatief staat ook bek­end als de ver­hef­fende trap.

Voorbeelden

  • Mijn zus vin­dt Sam Smith de allerbeste zanger ter wereld.
  • Ik erg­er me het aller­meest aan bumperklevers.
  • Deze choco­la­terie maakt de over­heer­lijk­ste bon­bons.

Etymologie

Deze taal­term voert terug op het mod­ern Lati­jn:

  • ela­tivus (van ela­tio [“ver­heff­ing”, “ver­vo­er­ing”], van efferre [“uit­dra­gen”])

Weetje

Er is in het Ned­er­lands een ach­ter­deurt­je waar­door je toch nog boven een elatief uit kunt komen. Dat doe je door het voor­voegsel aller- te her­halen.

Ga maar na: het aller­lekker­ste taart­je is min­der lekker dan het aller­aller­lekker­ste taart­je. Baas boven baas.

En ja, zelfs in een woord als aller­aller­aller­mooiste schri­jf je al die “allers” aan elka­ar!

Wat vind jij?