Technique vs. technology

De Engelse woor­den tech­nique en tech­nol­o­gy zijn de tegen­hang­ers van het Ned­er­landse tech­niek en tech­nolo­gie. Toch kun je niet zomaar een-op-een over­steken van de ene taal naar de andere. In som­mige gevallen moet je juist kruis­lings de over­stap mak­en. Hoe dat zit? We leggen het uit!

Waar hebben we het over?

Ver­wante woor­den hebben vaak een ver­wante beteke­nis, maar het kan van taal tot taal ver­schillen hoe groot die over­lap is.

Betekenis en gebruik

  • Een tech­nique is een tech­niek in de zin van: een beproefde manier, meth­ode of vaardigheid om iets te doen.
  • Tech­nol­o­gy is tech­nolo­gie, of tech­niek in de zin van: de prak­tis­che toepass­ing van weten­schap­pelijke inzicht­en, meth­o­d­en en materialen.

Zoals je ziet kan het Ned­er­landse woord tech­niek twee ver­schil­lende din­gen beteke­nen. En in een van die twee betekenis­sen is zelfs het min of meer syn­on­iem aan tech­nolo­gie.

Geen won­der dat dit ver­war­rend is als je de over­stap maakt naar het Engels: daar ver­taal je techniek‑1 (de fraaie traptech­niek van een voet­baller) met tech­nique, en techniek‑2 (de gea­vanceerde tech­niek in een auto­mo­tor) met tech­nol­o­gy.

Anders gezegd: een tech­nique (meth­ode) hoeft hele­maal niet iets met tech­nolo­gie te mak­en te hebben; het kan ook slaan op kun­st, sport, gas­tronomie, com­mu­ni­catie etc. Maar een tech­nique kán wel een van de ele­menten zijn die als geheel een tech­nol­o­gy vor­men, samen met bijvoor­beeld ver­schil­lende mate­ri­alen, processen en machines.

Weer anders gezegd: tech­nol­o­gy is het antwo­ord op de vraag “wat is het?”, en een tech­nique is het antwo­ord op de vraag “hoe doe je het?”.

Voorbeelden 

  • Rembrandt’s brush tech­nique is sec­ond to none.
  • Dick Fos­bury per­fect­ed a new high-jump tech­nique now known as the ‘Fos­bury Flop’.
  • This robot­ic lawn mow­er is full of the lat­est smart tech­nol­o­gy.
  • Jim knows a lot about tech­nol­o­gy and science.

Even opletten

Je moet als sprek­er van het Ned­er­lands dus alti­jd eerst bedenken welke van de twee soorten “tech­niek” je bedoelt, en dan de juiste Engelse term kiezen. De meest gemaak­te fout is dat mensen die “tech­nolo­gie-tech­niek” (tech­nol­o­gy) bedoe­len per ongeluk tech­nique zeggen, wat juist “meth­ode-tech­niek” betekent.

Hieron­der voor alle duidelijkheid een paar voor­beelden van hoe het niet hoort:

  • * The tech­nique inside a smart­phone is real­ly amazing.
  • * No, I don’t know enough about tech­nique to fix your dishwasher.

Weetje

Het foutieve gebruik van tech­nique als tegen­hang­er van de ver­keerde ver­sie van tech­niek is een voor­beeld van een valse vriend.

Wat vind jij?